Poprawmy jakość powietrza…

6 marca 2024

Takie rzeczy tylko z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

A wszystko w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim”. Dzięki uruchomieniu tego programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu.

To chyba już tradycja, że z każdym rokiem WFOŚiGW wprowadza do swojej „oferty” nowe programy. W myśl zasady, że do dobrego przyzwyczajamy się szybko. Nowy rok = nowy program. Dobry! Który służy czystemu powietrzu. Przypomnijmy, że w roku ubiegłym wprowadzono aż siedem nowych programów. Kontynuowane są też te stare programy, które od lat cieszą się powodzeniem i w których wnioski napływają w ogromnej ilości.

I tak jest też i tym razem. O co chodzi? Z początkiem stycznia ogłoszono nabór wniosków na przedsięwzięcia, które mają na celu likwidację źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowę pompy ciepła lub kotła na biomasę lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej. Co poza tym? Dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., a także termoizolacji budynku na terenie województwa śląskiego. Nowy program dotyczy obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim”. I nabór w tym programie trwa… UWAGA!… do 29 marca! A wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach!

Kto może zostać Beneficjentem? Osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność!

Jakiego typu działalność to być musi, by móc o dofinansowanie się ubiegać? To świadczenie opieki zdrowotnej, realizowanej ze środków publicznych, a także prowadzenie pomocy społecznej, noclegowni, bądź ogrzewalni, działalności mającej na celi wsparcie rodzin, opieki zastępczej, a także takiej dotyczącej między innymi seniorów, czyli zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, tym wymagającym opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dotyczy – oświatowej, szkolnictwa wyższego i nauki, a nawet takiej jak prowadzenie żłobka, przedszkola, działalności kulturalnej, archiwalnej. Od zawsze WFOŚiGW wspiera strażaków ochotników. I teraz też o nich nie zapomina, bo dofinansowanie dotyczy też działalności z zakresu ochotniczej straży pożarnej. Kolejny rodzaj działalności to administracja publiczna oraz niegospodarcza, prowadzona przez kościoły lub inne związki wyznaniowe! Jak zatem widać wachlarz działalności jest bardzo szeroki!

Więcej szczegółów wraz z podstawami prawnymi na www.wfosigw.katowice.pl.

Ważne! Dofinansowanie to forma dotacji! Do 60% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego zadania (lokalizacji) nie może przekroczyć 250.000,00 zł!

Ale istnieje też możliwość łączenia dofinansowania z innymi środkami finansowymi lub z dofinansowaniem ze środków Funduszu wyłącznie w formie pożyczki. Oraz na zadania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej o wyższej wartości niż dopuszczona w niniejszym konkursie, istnieje możliwość aplikowania o środki w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza. Możliwości jest zatem kilka. Polecam zajrzeć na www.wfosigw.katowice.pl. Jak zawsze zachęcam też do przeczytania regulaminu dotyczącego naboru. Warto myślę też przypomnieć sobie ubiegłoroczne informacje na temat Programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej”.

Wszystkie dokumenty: wnioski, załączniki są do pobrania na stronie internetowej Funduszu.

Hanna Grabowska-Macioszek

„Przydomowa oczyszczalnia” – Ogłoszenie o wznowieniu nabory wniosków w Programie!

UWAGA! Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, iż z uwagi na zwiększenie puli planowanego budżetu Programu wznowi nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Przydomowa oczyszczalnia.

W związku z tym wnioski w ramach kolejnego naboru w/w Programu będą przyjmowane od 2.04.2024 r. Zapamiętajcie tę datę!

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).