Odetchną nim nie tylko Piertowice Wielkie

6 lutego 2020

Czym? „Czystym powietrzem”. Program z sukcesem wdrażany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dociera do kolejnych gminy. Tym razem do Pietrowic Wielkich, Wojkowic (powiat będziński) i Pawonkowa (powiat lubliniecki).

To pierwsze podpisane porozumienia w tej sprawie w 2020 roku. A podpisali je z początkiem stycznia Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach – Adam Lewandowski oraz Wójt Gminy Pietrowice Wielkie – Andrzej Wawrzynek, tym samym ustalając zasady wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”. W Wojkowicach – burmistrz Piotr Szczerba. Natomiast ze strony WFOŚiGW dokument sygnował sam prezes Tomasz Bednarek.

Co podpisanie takich porozumień oznacza dla gmin i jej mieszkańców? To, że w tamtejszych magistratach uruchomiony został punkt informacyjny Programu „Czyste powietrze”, w celu obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. – – To ogromne ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze. Dzięki zawartemu z Funduszem porozumieniu, to w gminach mogą być przyjmowane wnioski o dofinasowanie, a odpowiednio przeszkoleni pracownicy na miejscu je wstępnie weryfikują i czuwają nad ich prawidłowym wypełnieniem. To bardzo usprawnia i przyspiesza proces wdrażania programu – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

WFOŚiGW wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program priorytetowy „Czyste powietrze”. Jego cel: poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Na chwilę obecną od lipca 2019 porozumienia o współpracy w obsłudze Programu „Czyste Powietrze” podpisało 30 gmin z terenu województwa śląskiego, a kolejne zgłaszają chęć współpracy! – To właśnie samorządy, które są najbliżej mieszkańców najlepiej znają ich potrzeby i wiedzą jakie mogą napotkać trudności przy ubieganiu się o dotację. Nasi eksperci przygotowują i szkolą osoby, które będą później pomagać potencjalnym beneficjentom wypełniać wnioski – wyjaśnia Tomasz Bednarek.

Zainteresowanie jest tak wielkie, że właściwie przedstawiciele WFOŚiGW raz w tygodniu podpisują porozumienie w coraz to nowej gminie. I to cieszy ogromnie, bo świadczy o wielkiej świadomości społecznej i ekologicznej samorządowców. Jak przekonujemy się z każdym podpisanym porozumieniem, troska władz o ochronę środowiska coraz bardziej równa do standardów europejskich. Trzeba mieć nadzieję, że za ich przykładem pójdą też mieszkańcy poszczególnych gmin i będą chcieli ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego programu.

Powietrze na Śląsku ma się nienajgorzej. Jednak szczególnie w sezonie grzewczym zdarzają się takie dni, że lepiej nie wychodzić z domu, bo nagromadzenie szkodliwych substancji w atmosferze przeraża. Patrząc na krajobraz dzielnic willowych, szczególnie w tych katowickich południowych, czasami strach się bać! Najwyraźniej tam z edukacją w zakresie ochrony środowiska jest jeszcze niestety wiele do zrobienia.Dlatego trzeba stale przypominać, uświadamiać, by w piecach nie palić czym popadnie, a jeśli piec nie jest pierwszej świeżości, postarać się o dofinansowanie na jego wymianę. Bo to jest do zrobienia. To daje między innymi Program „Czyste powietrze”.

Deklaracja współpracy ze strony gmin jest dobrowolna i ma na celu zwiększenie dostępności oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców województwa. Umożliwienie składania wniosków bezpośrednio do gmin to dla beneficjentów duże udogodnienie. Na podstawie porozumień zawartych między Funduszem, a gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurze w Katowicach oraz punktach w Bielsku – Białej i Częstochowie, lecz także bezpośrednio w gminach.

Więcej informacji oraz lista gmin, które już podpisały porozumienie: https://www.wfosigw.katowice.pl/wykaz-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-o-wspolnej-realizacji-programu.html

Materiały do artykułu pozyskane dzięki uprzejmości WFOŚiGW w Katowicach

 Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” – zgodnie z pkt. III.2. „Zasad oznakowania przedsięwzięć…”.