Zielone przyznane… Czeki!

26 kwietnia 2019

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wręczył swoje doroczne nagrody. Zielone Czeki to już 26letnia tradycja.

 

Uroczysta Gala Zielonych Czeków to jedno z najbardziej wydarzeń w roku nie tylko przez WFOŚiGW w Katowicach, ale i cały świat ekologii na Śląsku. – Nagrody przyznajemy od początku funkcjonowania WFOŚiGW, czyli od 19994 roku i wręczamy je z okazji Dnia Ziemi – mówi prezes Tomasz Bednarek. – Wyróżniamy w ten sposób osoby, które swoją działalnością przyczyniły się do promowania ekologii, poprawy środowiska naturalnego. Przekrój kandydatów do tej nagrody jest co roku zawsze ogromny, dlatego Kapituła Konkursu stoi przed trudnym zadaniem, by wyłonić naszych laureatów – podkreśla Tomasz Bednarek.

Warto zaznaczyć, że Zielonym Czekiem nagradzane są nie firmy, ale osoby indywidualne, które w sposób zupełnie niecodzienny na rzecz ekologii działają. Działania te finansują nierzadko z własnych prywatnych pieniędzy.

 

Laureaci Zielonych Czeków 2019:

Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody: Justyna Grzeszczyk, za wielkie zaangażowanie w realizację programów i wydarzeń ekologicznych realizowanych we współpracy z lokalnymi organizacjami i jednostkami edukacyjnymi podczas imprez otwartych dotyczących ochrony przyrody, w tym Pikniku Leśnego „Cietrzewisko” w Koszęcinie, Świerklanieckiego „Hubertusa”, akcji „1000 drzew na minutę” czy inicjatywy „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”.

Edukacja ekologiczna: Józef Rzepka, za całokształt działań edukacyjnych i proekologicznych na terenie Miasta Kalety. Laureat jest pomysłodawcą wytyczenia pierwszej Zielonej ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej pn. „Do Bobrów”, która istnieje do dziś. Z własnych środków wykonał wszystkie tablice informacyjne i inne oznakowania ścieżki, chcąc w ten sposób uświadamiać społeczeństwo o potrzebie ochrony środowiska oraz kształtować pozytywne zachowania proekologiczne. Przyrodnik z zamiłowania, Prezes Stowarzyszenia Rekreacyjno – Ekologicznego Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Kaletach –Zielonej „EKO-Zielona”, dzięki czemu edukuje najmłodszych z zakresu ochrony środowiska naturalnego, snując fascynujące opowieści o życiu zwierząt i korzystnym wpływie przyrody na ludzkie zdrowie. Katarzyna Majzel-Pośpiech, za przygotowanie i realizację różnych autorskich działań edukacyjnych w postaci: animacji, filmów oraz warsztatów pn. „Co należy wiedzieć o klimacie”, „Woda to życie”, „Oszczędzam wodę”, „Wodna mapa Katowic”, „Z domu Ślązaka” dotyczących m.in. tematyki upcyklingu, oszczędzania wody, energii, szczytu klimatycznego i zagrożeń klimatycznych. Pani Katarzyna zrealizowała ponad 60 warsztatów dla 1200 uczestników na terenie Katowic, ponadto przygotowała materiały i zrealizowała zajęcia podczas pikników ekologicznych „Ekoodpowiedzialnie” oraz „Dni energii”.

Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: Małgorzata Dyl, za podejmowanie realnych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, polegających przede wszystkim na edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, organizowanie integracyjnych warsztatów edukacyjnych i happeningów oraz prowadzenie zajęć hortiterapii dla dzieci – polegającej na wykorzystaniu roślin i ogrodu w terapii. Laureatka od 2012r. prowadzi zajęcia „zielonej” terapii, czyli terapii ogrodniczej dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Zabrzu. Ponadto od 2014r. Pani Małgorzata bierze aktywny udział w ogólnopolskim programie ekologicznym „Święto Drzewa”, w ramach którego zrealizowała warsztaty edukacyjne dla dzieci „Po co nam drzewa?”, heppening „Czytamy drzewom”, czy warsztaty edukacyjne „Drzewo przyjaciel” oraz „Każdy liść pochłania CO2”.

Publicystyka ekologiczna: Krzysztof Belik, za całokształt osiągnięć z zakresu publicystyki przyrodniczej dotyczącej awifauny Śląska. Laureat od kilkudziesięciu lat zbiera dane dotyczące ptaków w lasach lublinieckich. Jest autorem wielu
opracowań awifaunistycznych, w tym m.in. Ptaki nadleśnictwa Brynek, Ptaki Nadleśnictwa Świerklaniec, Ptaki lasów Lublinieckich, Sóweczka lasów Lublinieckich. Ornitolog z zamiłowania, uczestnik programów państwowego monitoringu środowiska.

Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych: Henryk Jan Dominiak, za upowszechnianie i promowanie działań oraz postaw ekologicznych. Jest autorem „zielonego” planu miasta Tychy. „Zielona mapa Tychów” to ekologiczne dzieło artystyczno – edukacyjne, jest dokładnym odzwierciedleniem granic i architektury miasta, po której można spacerować i poznawać jego walory. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych obiektów architektonicznych.

Nagroda specjalna: Agnieszka i Sławomir Łyczko, za za osiągnięcia wykraczające poza poszczególne kategorie konkursowe. Prowadząc Fundację Mysikrólik – ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, Państwo Łyczko na co dzień przyczyniają się do popularyzacji i promocji postaw proekologicznych poprzez realizację licznych akcji i wydarzeń dotyczących ochrony przyrody. Laureaci ponadto realizują szereg proekologicznych prelekcji edukacyjnych, dzięki czemu uczą i uwrażliwiają na cierpienie zwierząt dzieci, młodzież i dorosłych. Pomagają wrócić do natury poszkodowanym, rannym i chorym zwierzętom, które nie miałaby szans na przeżycie. Wielka miłość do zwierząt sprawia, że prowadzony przez nich Ośrodek jest w gotowości do niesienia pomocy dzikim zwierzętom 365 dni w roku, 24h na dobę.

 

Dyplomy Uznania: 

Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody: Monika Pasternakpracownik Nadleśnictwa Świerklaniec – za realizację programu ekoedukacyjnego „Rok w lesie” dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Prace Naukowo-Badawcze: Beata Urych, za za kierowanie pracami Głównego Instytutu Górnictwa na rzecz realizacji europejskich projektów badawczych MOLOC oraz AWAIR .

Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży: Zespół Joanna May, Joanna Cieplińska-Lis, Milena Iżykowska, za Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu – za całokształt działań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, wykonywanych poza obowiązującym czasem pracy oraz ponad podstawę programową.

Publicystyka ekologiczna: Ewelina Sygulska,  redaktor czasopisma „Ekologia” za popularyzację tematyki ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju w mediach.

Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych: Piotr Kocot,  za propagowanie wzorowych postaw proekologicznych oraz wyjątkową dbałość o utrzymanie w czystości terenów leśnych. Małgorzata Dawid-Chrzęstek, Maurycy Hankiewicz, pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie – za upowszechnianie i wdrażanie działań na rzecz szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska.