Północna komora śluzy Rudziniec wypełniła się wodą

11 sierpnia 2014

Północna komora śluzy Rudziniec na Kanale Gliwickim została wypełniona wodą. To pierwsze wypełnienie tej drogi wodnej, administrowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, od czasu rozpoczęcia modernizacji. Do przeprowadzenia tego jednego z bardziej widowiskowych etapów prac użyty został dźwig, który podniósł część z ponad 100 iglic, tamujących przepływ wody.

Do tej pory, z uwagi na prowadzone w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III  klasy drogi wodnej” prace, ta komora śluzy Rudziniec była sucha. Woda została z  niej wypompowana w ubiegłym roku, na czas remontu m.in. betonowego dna i  stalowych ścian. Ten etap prac główny wykonawca robót – Skanska S.A. – ma już za sobą, dlatego komora ponownie wypełniła się wodą i możliwe będzie korzystanie z niej przez załogi transportowe i turystyczne. – Cała operacja rozpoczęła się kilka minut po godz. 10.00. Dźwig uniósł konieczną ilość iglic, by woda pod dużym ciśnieniem zaczęła wypełniać komorę. Każda z ustawionych w szpalerze, pod odpowiednim kątem ponad 100 iglic waży blisko 50 kilogramów i ma średnicę ponad 10 centymetrów. Po rozszczelnieniu, zostały uniesione w taki sposób, że woda z Kanału Gliwickiego mogła bezpiecznie wypełnić komoręśluzy – tłumaczy Linda Hofman, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Śluza Rudziniec to jedna z czterech śluz na Kanale Gliwickim, które objął dofinansowany przez Unię Europejską projekt: „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. W ramach dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, oszacowanego na ok. 175 mln zł projektu, zbudowane w latach 30. XX wieku śluzy są gruntownie modernizowane i remontowane.

Roboty objęły m.in. rekonstrukcję betonów na głowie górnej i  dolnej, remont dna i ścian komór oraz międzyśluzia, remonty sterowni i budynków maszynowych śluz, zaplecza technicznego, a także budowę nowych budynków socjalnych. Wymieniona zostanie także część wrót i zasuw śluz. Prace obejmują również remont awanportów i dalb oraz powstanie pomostów, umożliwiających załogom towarowym, oczekującym na śluzowanie, zejście na ląd.

Wszelkie prace mają się zakończyć w 2015 roku. Ponieważ wszystkie śluzy Kanału Gliwickiego są bliźniacze, modernizacja na nich nie uniemożliwia żeglugi. –  W przypadku zarówno śluzy Rudziniec, jak i pozostałych trzech śluz: Łabędy, Dzierżno i Kłodnica, prace obejmują najpierw jedną z komór śluzy, przy czym druga pozostaje otwarta dla żeglugi. Po wypełnieniu północnej komory śluzy Rudziniec, południowa zostanie zamknięta, by wykonawca mógł prowadzić na niej prace – mówi Linda Hofman, rzecznik prasowy gliwickiego RZGW.

Do końca września śluzowanie na Kanale Gliwickim możliwe jest 7 dni w  tygodniu w godz. 6.00 – 22.00. Tą drogą wodną, łączącą Górny Śląsk z Odrą można popłynąć turystycznie do pobliskich Pławniowic, Dzierżna, Kędzierzyna Koźla, czy dalej, do Wrocławia. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by z Kanału korzystały barki transportowe.