Plac magazynowy na odpady

9 lutego 2021

Czyli nowa inwestycja MPWiK w Mysłowicach.

Świadcząc usługi zbiorowego dostarczania wody oraz zbiorowego odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo przestrzega wymagań określonych w posiadanych decyzjach i pozwoleniach dotyczących ochrony środowiska. Prawidłowe funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wymaga prowadzenia ciągłej eksploatacji a utrzymywanie sieci w sprawności wiąże się z powstawaniem odpadów.

  • Usuwanie awarii wodociągowych generuje odpady w postaci ziemi oraz odpady o charakterze drogowym takie jak kostki krawężniki, płyty chodnikowe, asfalty.
  • Czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych przy użyciu specjalistycznych pojazdów asenizacyjnych, powoduje powstawanie „odpadów ze studzienek kanalizacyjnych”.

W związku z koniecznością dostosowania działalności Spółki do obowiązujących przepisów dotyczących gospodarowania odpadami Przedsiębiorstwo wśród najbliższych zamierzeń inwestycyjnych zaplanowało budowę placu magazynowego na odpady spełniającą wymagania dotyczące magazynowania odpadów.

Przedsięwzięcie planowane jest w sąsiedztwie przepompowni ścieków przy ulicy Rzemieślniczej w miejscu oddalonym o około 400 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych

Magazynowanie odpadów prowadzone będzie w sposób bezpieczny dla środowiska. Teren nieruchomości będzie posiadał utwardzone i uszczelnione podłoże wyposażone w system odprowadzania odcieków do sieci kanalizacyjnej. Proces czasowego magazynowania (około 70-80% powierzchni magazynowej) będzie dotyczył głównie ziemi oraz odpadów powstających w związku z demontażem pasa drogowego  (krawężniki, kostki itp.) powstających w tracie usuwania awarii. Fragment placu – około 15% stanowić będzie niewielkie poletko odciekowe na odpady powstające przy udrażnianiu sieci kanalizacyjnych Odpady będą magazynowane w sposób selektywny luzem. Odpady powstające w urządzeniach kanalizacyjnych dodatkowo każdorazowo po przywożeniu będą higienizowanie wapnem. Odpady będą magazynowane do czasu uzbierania odpowiedniej ilości odpadów uzasadniającej ich transport, nie dłużej jednak niż przez okres roku. W dalszej kolejności odpady będą przekazywane odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania takimi rodzajami odpadów.

Miejsca magazynowania będzie oznaczone i wyposażone w wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów będzie przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

Odpady powstające w sieci kanalizacyjnej (skratki i odpady z studzienek kanalizacyjnych) przewidziane do zbierania będą dostarczane do miejsca magazynowania transportem przystosowanym do danego rodzaju odpadów, uwzględniającym stan skupienia odpadów. Przedsiębiorstwo wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt w postaci pojazdów samochodowych typu WUKO z recyklingiem do przewożenia i transportu odpadów. Samochody transportują odpady w układzie szczelnym nie powodującym uciążliwości odorowych i zanieczyszczenia drogi. Środki transportu są sprawne i posiadają aktualne przegląd techniczne. Każdorazowo przed transportem odpadu uzgadniana jest najbardziej optymalna trasa przejazdu, mająca na celu szybki i bezpieczny dla ludzi i środowiska, transport odpadów.

Jak wiadomo, wszystkim mieszkańcom bardzo zależy na jak najszybszym usuwaniu awarii wodno-kanalizacyjnych, dlatego usytuowanie tego typu miejsca w Mysłowicach skróci czas ich usuwania. Pracownicy nie będą musieli wywozić ziemi oraz innych odpadów wytworzonych w związku z działalnością Spółki do punktów oddalonych od miejsca awarii, co znacznie wydłuża czas naprawy sieci i zwiększa koszty. Jednocześnie planowana gospodarka odpadami będzie realizowana w trybie przepisów Ustawy o odpadach.

O tym projekcie, a także innych ciekawych przedsięwzięciach MPWiK także na naszych lutowych łamach.

Polecam Hanna Grabowska-Macioszek

Opracowanie: MPWiK