Modernizacja katowickiej sortowni

24 lipca 2023

Katowice otrzymają dofinansowanie na modernizację linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie, która znajduje się w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK. 24 lipca br. została podpisana umowa w tej sprawie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Foto: D. Czapla

– Miasto Katowice wspiera wszelkie rodzaje działalności poprawiającej jakość życia mieszkańców. Inwestycje w unowocześnianie maszyn służących zwiększeniu odzysku surowców nadających się do recyklingu to jeden z tych elementów, w które warto inwestować, i który ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Katowic – zarówno dziś, jak i w kolejnych latach, a nawet pokoleniach. Czystsze, zdrowsze środowisko wpływa na nas wszystkich – podkreśla znaczenie inwestycji pierwszy wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula.

Całkowity szacunkowy koszt przedsięwzięcia to niemal 39 mln zł. Bezzwrotna dotacja z NFOŚiGW wyniesie ponad 11 mln zł, a preferencyjna pożyczka do 27 mln zł. Pozostałą kwotę MPGK pokryje z własnych funduszy. Na modernizacji sortowni odpadów, zyskają mieszkańcy Katowic. Z roku na rok wytwarzanych jest coraz więcej odpadów i ich zbieranie, a następnie sortowanie i recykling nie są sprawą tylko spółek do tego przeznaczonych, ale wszystkich mieszkańców. Musimy dostosowywać się do europejskiego standardu segregacji, starać się jak najbardziej zwiększać ilości odpadów, które udaje nam się zrecyklingować, abyśmy mogli wszyscy żyć w środowisku czystym i przyjaznym dla nas. Ta inwestycja to duży krok naprzód – podkreśla prezes MPGK Andrzej Malara.

Prawie 20 tys. ton więcej śmieci posortowanych

Dzięki dofinansowaniu zmodernizowana zostanie działająca już od 15 lat sortownia odpadów selektywnych znajdująca się przy ul. Milowickiej 7A. Część wyeksploatowanych urządzeń zostanie zastąpiona nowymi. Pojawią się również maszyny nowej generacji o znacznie lepszych parametrach, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne działanie instalacji. Planowana roczna przepustowość sortowni ma wynieść ok. 39 tys. ton odpadów, natomiast obecnie wynosi ona 20 tys. ton. Po modernizacji sortownia będzie wyposażona m.in. w separatory balistyczne oraz opto-pneumatyczne (jedno i dwukomorowe), które służą do rozdzielania odpadów w zależności od ich kształtu i składu materiałowego. Dodatkowo w skład linii wejdą separatory elektromagnetyczne metali żelaznych i wiroprądowe metali nieżelaznych, rozrywarka worków, system przenośników, sito bębnowe i kabiny sortownicze. Modernizacja powinna potrwać około 12 miesięcy od podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

Finansowanie inwestycji z NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomaga wdrażać programy na rzecz ochrony środowiska oraz finansuje i współfinansuje przedsięwzięcia proekologiczne. – Cieszy, że nasze programy spotykają się z zainteresowaniem ze strony beneficjentów. Dzisiaj mówimy o instalacji, która pomoże temu regionowi osiągać właściwe poziomy recyklingu, a to jest na pierwszym miejscu w hierarchii sposobów postępowania z odpadami – podkreśla Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Recykling to sprawa wszystkich

Zmodernizowana i rozbudowana sortownia stanowić będzie jeden z kluczowych elementów zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Katowicach, który pozytywnie wpłynie na zwiększenie osiąganego poziomu odzysku surowcowego z odpadów. Według unijnych dyrektyw oczekiwany poziom przekazywanych odpadów surowcowych do recyklingu wzrasta z roku na rok – do 2035 r. powinien on wynieść 65% wszystkich odpadów komunalnych.

Ponad 30 milionów złotych wydanych w ostatnich latach na unowocześnienie MPGK

W ubiegłym roku oddana do użytku została hala hermetyzacyjna, która doszczelnia końcowy etap przetwarzania odpadów zmieszanych. Jej koszt wyniósł 17 mln zł. Dobiega także końca budowa farmy fotowoltaicznej za 5,7 mln zł, która znalazła się w miejscu zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów. Dzięki niej pozyskiwana będzie energia z odnawialnych źródeł, co zmniejszy wykorzystanie tej z paliw kopalnych. Natomiast jesienią powinny zostać otwarte dwa wyremontowane Gminne Punkty Zbiórek Odpadów – przy ul. Zaopusta i ul. Bankowej, dzięki czemu mieszkańcy zyskają bardziej nowoczesne miejsca, do których sami będą mogli przywozić problematyczne odpady. Jak mówi Robert Potucha, wiceprezes zarządu MPGK – Realizacja tak wielu projektów nie byłaby możliwa bez profesjonalnej, rzetelnej współpracy z instytucjami wspierającymi działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej, czyli z Narodowym oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska.

MPGK prowadzi także wiele projektów w obszarze edukacji ekologicznej zachęcających mieszkańców do większego zaangażowania w segregację odpadów, to m.in.: wymiana elektrośmieci czy opon na nasiona kwiatów lub kompost wytworzony z odpadów zielonych we własnej kompostowni. Dzięki temu coraz więcej osób ma bardziej uważne podejście do produkowanych przez siebie odpadów. W połączeniu z dużymi inwestycjami przynosi to efekty w postaci czystszego i zdrowszego otoczenia.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice