Katowicki Senior w Mieście

25 listopada 2021

Wsparcie i aktywizacja!

 

Prezydent Marcin Krupa, przekazał katowickim Radnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027. Wysokość środków finansowych jedynie na pierwszy rok trwania programu to aż ok. 52,3 miliona złotych!

– Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo się starzeje i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal odgrywali aktywną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest zaktywizowanie osób starszych. Chcemy, by seniorzy wychodzili z domów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jako miasto podejmujemy wiele inicjatyw, które zdecydowanie ułatwiają życie naszych seniorów, jak np. oferta „Złotej rączki”. Mamy także książkobus w ramach projektu „Srebrna książka” oraz szereg inicjatyw w naszych centrach seniora – dodaje prezydent.

Jako odpowiedź na wyzwania związane z prowadzeniem przez miasto polityki senioralnej, już w 2015 roku zaproponowano program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2016-2021. – Program okazał się na tyle dużym sukcesem, że zdecydowano się na jego kontynuację w latach 2022-2027 w nowej, jeszcze bardziej rozwiniętej odsłonie. Program „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027 to kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące szeroki wachlarz narzędzi do działania na rzecz naszych seniorów – podkreśla Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta.

Głównym celem programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027 jest podniesienie oraz poprawa jakości życia mieszkańców miasta Katowice, którzy ukończyli 60 rok życia, poprzez zapewnienie tym osobom dostępu do odpowiednich form wsparcia. Jako cele szczegółowe programu wymienia się wspomaganie realizacji potrzeb: zdrowotnych, mieszkaniowych, socjalnych oraz ułatwianie udziału w życiu społecznym.

Na program składają się zarówno nowe zadania, które będą realizowane przez miasto Katowice na rzecz seniorów, jak i kontynuacja dotychczasowych, sprawdzonych działań. Spośród nich wymienić można:

  1. „Siedemdziesiąt Plus” Miejski Program Pomocy dla Osób Starszych i Starszych Niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest podniesienie jakości osób po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia. Zadania realizowane w ramach programu to m.in.: zbudowanie modelu wielospecjalistycznej pomocy na rzecz ludzi starszych w katowickim MOPS, wspomaganie szczególnych potrzeb mieszkaniowych osób po 70 roku życia, realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej, usług opiekuńczych, Dziennych Domów Pomocy Społecznej, Popołudniowych Klubów Społecznościowych, dowozu posiłków, świadczeń finansowych itd.

  1. Program „Słonecznik – Wolontariat na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”

Adresatami programu są osoby starsze i niepełnosprawne wymagające wsparcia w formie usług opiekuńczych, które nie mają rodziny lub takie, których rodzina nie świadczy pomocy. Usługi wolontariatu realizowane są bezpośrednio w środowisku osoby zainteresowanej, wymagającej pomocy lub na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w ramach działalności Domu Noclegowego i Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

  1. Program „Radość Życia-Wszystko Mogę”

Celem głównym programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się. Jest to grupa otwarta. Bardzo ważnym elementem jest zwiększenie świadomości zdrowotnej i prowadzenie zdrowego stylu życia, zdobywanie nowej wiedzy i uzupełnianie już posiadanej na temat zdrowego żywienia, specjalnej diety, rehabilitacji, odpowiedniego wypoczynku itp.

  1. Miejski System Powiadamiania Ratunkowego „Sygnał życia”

System kierowany jest do grupy osób niepełnosprawnych i starszych, które nie zawsze są w stanie porozumieć się z dyspozytorem przyjmującym zgłoszenia o zagrożeniu i przekazać podstawowe informacje przez telefon, niezbędne do udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia.

  1. „Bezpieczna Przystań” – program profilaktyczno-edukacyjny

Program „Bezpieczna Przystań” ma na celu ograniczenie liczby zdarzeń negatywnych, których ofiarami stają się osoby starsze. Prowadzone są zajęcia edukacyjne uświadamiające rodzaje zagrożeń, na jakie narażone są osoby starsze.

  1. Działalność Rady Seniorów Miasta Katowice

Obecnie w mieście Katowice działa III kadencja Rady Seniorów, która ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny dla władz miasta. W skład Rady wchodzi 15 członków. Jej działalność będzie kontynuowana w nowej edycji programu.

  1. Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów miasta Katowice

Do zadań Pełnomocnika należy m.in. analiza potrzeb seniorów miasta Katowice oraz współudział w opracowywaniu programów służących zaspakajaniu tych potrzeb, inicjowanie oraz konsultowanie działań skierowanych do seniorów miasta Katowice, a także współpraca z organizacjami pozarządowymi i Uniwersytetami III Wieku w tym zakresie.

  1. Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób starszych

W ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice” organizowane i finansowane są programy profilaktyczne, których celem jest wczesne wykrywanie i zapobieganie wielu chorobom, w tym również szeroka oferta przeznaczona dla osób po 60 roku życia.

  1. „Złota Rączka”

Celem projektu jest podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych. Z usług mogą skorzystać seniorzy miasta Katowice (osoby samotne, gospodarstwa 2 osobowe), którzy ukończyli 65 rok życia, i którym często trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze mogą liczyć na wsparcie bliskich osób.

  1. „Katowicka Srebrna książka dla Seniorów”

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do książek czytelnikom mającym trudności z przemieszczaniem się, aby nie zostali oni wykluczeni z możliwości korzystania z bibliotek.

Realizacja zadań wynikających z programu „Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022-2027 będzie finansowana z budżetu miasta Katowice, a jej łączny koszt tylko w roku 2022 wyniesie 52 278 884 zł. Realizatorami programu są: wydziały Urzędu Miasta Katowice, Miejski Ośrodek Społeczny w Katowicach, instytucje kultury miasta Katowice, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, Rada Seniorów, Dom Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto: Kamil Kalkowski