Weź udział w Konkursie MPWiK w Mysłowicach

1 marca 2021

W związku z zbliżającym się 22 marca Światowym Dniem Wody MPWiK sp. z o. o. w Mysłowicach serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Woda naszym największym skarbem”

Woda to bez wątpienia skarb, z którego wartości często nie zdają sobie sprawy nawet dorośli. Niech piękne prace powstające przy okazji konkursu staną się inspiracją do rozmów na temat oszczędzania wody i jej ochrony przed zanieczyszczeniami.

Cele Konkursu:

  • Promocja wody jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego.
  • Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
  • Racjonalne jej wykorzystanie.

Uczestnicy Konkursu:

  1. Konkurs jest adresowany do dzieci oraz młodzieży z terenu miasta Mysłowice
  2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
  • Kategoria I- dzieci w wieku przedszkolnym*
  • Kategoria II- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
  • Kategoria III- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  • Kategoria IV- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

W Konkursie mogą brać również udział dzieci nieuczęszczające do żadnej placówki. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które prześle pracę odpowiadającą wymogom Regulaminu, oraz którego rodzic (opiekun prawny) złożył oświadczenie dotyczące uczestnictwa w Konkursie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak zgody podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) jest równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.

Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach ul. Fabryczna 10 Mysłowice 41-404 z dopiskiem: Konkurs plastyczny.

Ostateczny termin składania prac upływa w 15.03.2021 roku.

W Konkursie będą brały udział prace, które zostaną fizycznie dostarczone w tym terminie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.mpwikmyslowice.pl