Uchwała krajobrazowa dla Katowic

17 kwietnia 2023

Radnym z komisji rozwoju miasta Rady Miasta Katowice przekazano założenia do projektu tzw. uchwały krajobrazowej. Te uwzględniają wyniki konsultacji społecznych oraz efekty pracy zespołu roboczego i zespołu ds. estetyki przestrzeni miasta Katowice. Teraz czas na zebranie obligatoryjnych opinii i uzgodnień.

Foto: Dariusz Czapla

– Tak zwana uchwała krajobrazowa ma na celu m.in. wprowadzenie w życie założeń, które wpłyną na poprawę estetyki w przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy zwracają uwagę, że woleliby widzieć elewacje zabytkowych kamienic, a spacerując po centrum miasta zamiast reklam podziwiać architekturę. Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad propozycjami zapisów uchwały dla naszego miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W tym roku planowane jest przeprowadzenie procedury formalno-prawnej związanej ze sporządzaniem uchwały. To czas na zebranie obligatoryjnych opinii i uzgodnień wynikających z ustawy, m.in. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następnie dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Urząd Miasta Katowice przygotował „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. Materiał został przekazany radnym Rady Miasta Katowice z komisji rozwoju miasta.

– Przygotowane i przedstawione założenia do dokumentu wynikają z przeprowadzonych konsultacji społecznych, opinii wydziałów urzędu oraz rekomendacji zespołu ds. estetyki przestrzeni miasta Katowice, który tworzą eksperci z dziedziny sztuki, architektury, urbanistyki oraz urzędnicy – wskazał Jerzy Pogoda, naczelnik wydziału planowania przestrzennego i urbanistyki, odpowiadającego za opracowanie dokumentu. – Wydłużenie prac nad dokumentem wynika z chęci uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego województwa śląskiego. Cały czas na ten dokument czekamy, ale liczymy, że nasze propozycje będą zgodne z jego założeniami – dodaje naczelnik.

Uchwała dla całego miasta

Projekt uchwały zakłada określenie zasad i warunków dla sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz ich standardy jakościowe. Uwzględnia również warunki dostosowania się do jej zapisów. Uchwała krajobrazowa podzieli miasto na cztery strefy i podstrefy o zróżnicowanym wpływie uchwały na m.in. możliwości wykorzystywania różnych rodzajów nośników reklamowych czy ich rozmiarów.

Strefa I obejmie obszar centrum miasta oraz „osiedla robotnicze”, przy czym wyróżnione zostaną: podstrefa 0 obejmująca część centrum Katowic oraz podstrefa A – osiedle robotnicze Nikiszowiec. Strefa II to obszary zwartych tkanek miejskich (np. osiedla: Witosa, Tysiąclecia i Paderewskiego, ale też Bogucice czy część Kostuchny), w strefie III znajdą się pozostałe tereny zurbanizowane, natomiast strefę IV stanowić będą obszary przyrodniczo-krajobrazowe.

Jaka reklama, ogrodzenia – czyli czego dotyczy uchwała

Zapisy uchwały regulują kwestie umieszczania szyldów w tzw. polu szyldowym, zgrupowania szyldów przy wejściu głównym do lokalu lub witrynie lokalu w strefie parteru. W projekcie określono zasady sytuowania i parametry dla różnych rodzajów reklam, w tym m.in. siatek reklamowych, semaforów, oraz różnych rozmiarów tablic reklamowych, takie jak odległości sytuowania nośników reklam od dróg, skrzyżowań czy pomników, miejsc pamięci itd.

W wyniku wprowadzenia zapisów tzw. uchwały krajobrazowej znikać będą wolnostojące tablice reklamowe o dużym formacie i siatki reklamowe. Specjalne zapisy przewidziano dla zabudowy historycznej Osiedla Robotniczego Nikiszowiec, szczególnej regulacji będą też podlegać reklamy  świetlne umieszczane w centrum miasta.

Przygotowane założenia przewidują brak możliwości wieszania banerów reklamowych na ogrodzeniach (za wyjątkiem usytuowanych wyłącznie od wewnętrznej strony ogrodzenia boiska sportowego). Przede wszystkim odsłonięte zostaną elewacje budynków. Umieszczanie tablic reklamowych i innych urządzeń stanowiących ich nośniki poza polem szyldowym będzie bardzo ograniczone, np. znikną z elewacji tzw. siatki reklamowe. Reklama naklejana na okno czy witrynę będzie mogła pojawiać się wyłącznie w parterze a jej wielkość zostanie ograniczona średnio do 20% powierzchni witryny lub okna. Znikną także urządzenia utrudniające poruszanie się w przestrzeni publicznej jak np. tzw. potykacze.

Ważnym elementem uchwały będą też kwestie dotyczące sposobu i zakresu grodzenia budynków w zabudowie jednorodzinnej oraz zespołów budynków wielorodzinnych, dla których konieczne będzie zachowanie wolnego przejazdu oraz przejścia.

Czas na dostosowanie do uchwały

Zgodnie z propozycją uchwały dostosowaniu do zapisów uchwały będą podlegały tablice reklamowe, urządzenia reklamowe i szyldy istniejące w dniu wejścia w życie uchwały i niezgodne z przepisami uchwały. Dostosowanie się do zapisów uchwały w tym zakresie powinno nastąpić do 4 lat od dnia wejścia w życie uchwały. Wyjątek stanowić będą szyldy informujące o działalności instytucji publicznych, czyli tablice urzędowe.

Co istotne, dostosowanie do zasad lub warunków określonych w uchwale nie będzie obejmować istniejących w dniu wejścia w życie uchwały ogrodzeń.

Prace nad tzw. uchwałą krajobrazową

Przypomnijmy, że na mocy uchwały inicjującej, w pierwszej kolejności przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, które miały na celu zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Katowic w odniesieniu do zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice. W pierwszej fazie konsultacji opublikowana została ankieta diagnostyczna, do wypełnienia której Urząd zaprosił wszystkich chętnych. W badaniu wzięło ponad 1,3 tys. respondentów, a wyniki badania zostały przekazane firmie PwC w celu uwzględnienia zebranych opinii w pracach nad opracowaniem wstępnych zasad. Po odebraniu zleconych prac, zebrane przez podmiot zewnętrzny propozycje rozwiązań dla miasta Katowice zostały poddane społecznej ocenie podczas spotkań konsultacyjnych. Po zakończeniu prac PwC oraz podsumowaniu wniosków zebranych w trakcie konsultacji społecznych powołano Zespół Roboczy, który otrzymał zadanie opracowania projektu uchwały. Dodatkowo powołany został zespół ds. estetyki przestrzeni miasta Katowice, który przygotował swoje rekomendacje dla projektu uchwały. Zgodnie z zapisami ustawy zostanie on następnie poddany procesowi uzgodnień z jednostkami merytorycznymi oraz konsultacji społecznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu. Finalnie projekt uchwały zostanie przedłożony pod obrady Rady Miasta Katowice.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice