Rzecz o zadłużeniu czynszowym

17 kwietnia 2018

W Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji rozpoczęła się debata na temat problematyki zadłużenia czynszowego w gminnych zasobach mieszkaniowych miast członkowskich Metropolii Śląsko- Zagłębiowskiej.

 

To poważny problem, z którym borykają się włodarze wielu miast, które posiadają komunalny zasób mieszkaniowy. Lokatorzy nie płacą czynszu z różnych powodów. Co ciekawe nie zawsze jednak wynika to z trudnej sytuacji finansowej lub życiowej. Zgodnie z danymi siemianowickiego Wydziału Gospodarki Lokalowej, w roku 2017 w mieście zadłużenie wyniosło 27 589 194, 86 zł. W związku z narastającym zjawiskiem i brakiem skutecznych uregulowań prawnych pozwalających je zatrzymać, Siemianowice Śląskie inicjują debatę dotyczącą problematyki zadłużenia w gminnych zasobach mieszkaniowych. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli rządu, parlamentarzystów, samorządowców oraz naczelników wydziałów lokalowych wszystkich miast członkowskich Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W trakcie wydarzenia uczestnicy pochylą się nad tym, w jaki sposób miasto może być konstruktywnie pomocne, czyli jak wesprzeć mieszkańców  w wyjściu z zadłużenia czynszowego. Przedstawią także narzędzia wsparcia zadłużonych mieszkańców w Siemianowicach Śląskich w kontekście utrzymania i rozwoju zadłużonej komunalnej  tkanki mieszkaniowej na przykładach wybranych miast Metropolii.

Mamy nadzieję, że podczas debaty zostaną wypracowane wspólne pomysły, które dadzą gminom nowe narzędzia, umożliwiające odzyskiwanie zaległości czynszowych – mówi Aneta Morel, naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej.

Opracowane podczas debaty postulaty, zostaną przesłane do Sejmu RP w celu wspólnego przygotowania nowych zapisów legislacyjnych, które pomogą polskim gminom w walce z zadłużeniami czynszowymi.

Siemianowice Śląskie dysponują 4,5 tys. lokali komunalnych. Przeliczając kwotę całkowitą zadłużenia, średnio na jedno mieszkanie komunalne przypada 6 tys. długu. Urząd Miasta, wychodząc naprzeciw lokatorom, mającym zaległości w opłatach czynszowych, proponuje następujące formy pomocy:

– Odpracowanie zadłużenia – w celu redukcji zadłużenia czynszowego gmina umożliwia dłużnikom, mającym ograniczone możliwości płatnicze lub pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zamianę świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe poprzez odpracowanie zaległości czynszowych.
– Spłata zaległości w ratach – ta forma pomocy uruchamia możliwość podzielenia zaległości czynszowych i spłacenie ich w ratach. Maksymalny okres na jaki może zostać rozłożona zaległość czynszowa to 5 lat (60 rat).
– Bank Zamiany Mieszkań – pomaga zainteresowanym osobom zamienić mieszkania oraz znaleźć kontrahenta, który w zależności od swoich możliwości, deklaruje chęć zamiany lokum ze spłatą całości bądź części zadłużenia.
– Dodatki mieszkaniowe – to częściowe wsparcie w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Kwota dofinansowania uzależniona jest od kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

Jak widać nasze miasto stwarza dłużnikom możliwość wyjścia z długów. Niestety pomimo oferowanych rozwiązań, wciąż jest zbyt mało osób, które spłacają swoje zadłużenie. Stąd konieczność przeanalizowania problemu i podjęcia odpowiednich kroków nie tylko na tle regionu, ale i w skali ogólnopolskiej.

Dagmara Brudek-Schulz

UM Siemianowice Śląskie