Rewitalizacje w Katowicach

17 lutego 2021

Zmiany w przestrzeni miejskiej, nowe obiekty oraz kompleksowe remonty – Katowice inwestują w kompleksową rewitalizację miasta. Jak wynika z przygotowanego przez Wydział Rozwoju Miasta sprawozdania za lata 2018 – 2019, w tym czasie wydano na ten cel ponad 199 milionów złotych. Działania prowadzone są w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016 – 2022.

 

– Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jest procesem kompleksowym i wielowymiarowym. Działania prowadzone w tym zakresie w Katowicach dzielą się na podstawowe, czyli te najbardziej kluczowe z punktu widzenia poprawy sytuacji w danym obszarze oraz uzupełniające względem projektów podstawowych. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice, jako obszar rewitalizacji, w zakresie podstawowym i rozszerzonym, wskazano tereny położone w granicach 8 dzielnic – mówi Marcin Krupa, prezydent Miasta Katowice.

Lokalny Program Rewitalizacji obejmuje tereny z dzielnic takich, jak: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Bogucice, Szopienice, Burowiec, Janów i Nikiszowiec. W ramach Programu prowadzone są działania ukierunkowane na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów, w sferze: społeczno-gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Programie Rewitalizacji przewidziano realizację łącznie 138 projektów.

Zadania zrealizowane w 2018 roku to: Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach – Miejski Inkubator Przedsiębiorczości. Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Szkole Podstawowej nr 44 w Katowicach – Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice; Budowa trzech basenów w dzielnicach [dot. lokalizacji Szopienice-Burowiec].

2019 rok to realizacje takie jak: Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Zawodzie” 33 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice – rewitalizacja Parku Boguckiego, rewitalizacja Placu Londzina w Katowicach.

Analizując liczbę wszystkich projektów (zakończone, planowane, realizowane) w relacji do liczby mieszkańców (na 1000 mieszkańców) największą liczbą projektów charakteryzują się kolejno: Szopienice-Burowiec, Śródmieście, a następnie Zawodzie – analogicznie jak na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Wartym podkreślenia jest fakt systemowego działania na rzecz integracji społecznej oraz podniesienia poziomu aktywności mieszkańców poprzez realizowane przez MOPS działania w każdym z miejskich podobszarów w ramach tworzonych Centrów Aktywności Lokalnej i Centrów Społecznościowych. Na obszarze rewitalizacji Miasto prowadziło i nadal prowadzi szereg działań i projektów społecznych ukierunkowanych na aktywną integrację osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacją programów aktywizacji zawodowej. Są to m. in. Programy z zakresu polityki społecznej (np. „Aktywni Seniorzy”, „ Babcia, dziadek i ja”, „Katowicka Karta Mieszkańca”); działania prowadzone przez Miasto na rzecz pobudzenia gospodarczego (m.in. szkolenia „Przedsiębiorcą być”, „ABC podejmowania działalności gospodarczej”, bezpłatne porady prawne, bezpłatne konsultacje z doradcami podatkowymi) oraz działania adaptacyjne  zmierzające do zwiększenia odporności miasta  względem negatywnych skutków zmian klimatu („Miejski Plan Adaptacji”).

Duży wpływ na zmianę, w kolejno charakteryzowanych podobszarach rewitalizacji, wywierają projekty „oddolne”, najczęściej formułowane i zgłaszane w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego. Dotyczą one zarówno zmian widocznych w przestrzeni, jak i skutkujących większym poziomem integracji społecznej.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Foto wyróżnione: M. Malina