Przebudowa ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej

22 kwietnia 2016
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ciągu ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej
 • zmiana organizacji ruchu na ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej
 • zwiększenie liczby miejsc parkingowych na ul. Tylnej Mariackiej
 • planowany nowy przystanek kolejowy – pomiędzy ul. Francuską i Damrota
 • zintegrowany autobusowo-tramwajowy punkt przesiadkowy na ul. św. Jana
 • toaleta publiczna na ul. Tylnej Mariackiej

To wszystko czeka mieszkańców Katowic w związku z planowaną kolejną fazą przebudowy centrum Katowic. Miasto chce ożywić to miejsce. Ul. Dworcowa ma być placem głównie dla pieszych, z obiektami gastronomicznymi i usługowymi. Ulica Tylna Mariacka będzie zaś otwarta dla samochodów wyłącznie od ul. Francuskiej (wjazd i wyjazd). – Od tego miejsca planujemy dokończenie ścisłej przebudowy centrum poprzez nową realizację na ul. Dworcowej, wyprowadzenie stąd ruchu, stworzenie nowej przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego. Chcemy stworzyć nową przestrzeń – o charakterze starówki miasta – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

W poniedziałek 25 kwietnia rozpoczną się warsztaty dla architektów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Architektów RP. Przedmiotem warsztatów będzie opracowanie koncepcji zagospodarowania starego placu dworcowego i ul. Tylnej Mariackiej. Wyniki pracy 3 zespołów architektów poznamy w czerwcu. Komisja złożona z przedstawicieli miasta, SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich), TUP (Towarzystwo Urbanistów Polskich) i MKUA (Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna) wybierze najlepszą koncepcję. Wyniki warsztatów zdeterminują dalsze działania, koszty i terminy inwestycji.

Ponieważ zmiany wynikłe z warsztatów będą koordynowane z podmiotami niepublicznymi, w dalszej współpracy uczestniczyć będą właściciele okolicznych nieruchomości i przedsiębiorcy.

Szczegóły przebudowy

 1. Bilans parkingowy – stan aktualny

Dworcowa : ok. 140 miejsc parkingowych

Tylna Mariacka : ok. 100 mp

Suma : ok. 240 mp

 1. Urealnione, minimalne potrzeby parkingowe zgłoszone przez właścicieli obiektów

Suma : ok. 100 mp

 1. Bilans parkingowy po przebudowie Tylnej Mariackiego tylko w poziomie „0”

(zmiana lokalizacji ściany oporowej)

Dworcowa (fragment od św. Jana) : ok. 50 mp

Tylna Mariacka : ok. 190 mp

Suma : ok. 240 mp

 1. Kolejne poziomy parkingu na ul. Tylnej Mariackiej

Min. ok. 120 mp na każdy poziom powyżej „0”

 1. Warunki przebudowy
 1. ul. Tylna Mariacka

 • Dojazd wyłącznie od ul. Francuskiej (wjazd i wyjazd)

 • Połączenie z ul. Dworcową i ul. Mielęckiego wyłącznie piesze, dostosowane do przejazdu
  w sytuacjach awaryjnych.

 • Uwzględnienie przebudowy linii kolejowej, w tym lokalizacji nowego przystanku kolejowego na odcinku linii kolejowej od ul. Damrota do ul. Francuskiej, jako elementu węzła przesiadkowego integrującego komunikację kolejową, autobusową miejską przebiegającej wzdłuż ul. Francuskiej, funkcje parkingowe w obszarze ul. Tylnej Mariackiej oraz ruch pieszych i rowerzystów.

 • Uwzględnienie poszerzenia linii rozgraniczających wynikające ze zmiany lokalizacji ściany oporowej zgodnie z warunkami uzgodnionymi z PKP PLK S.A. i PKP S.A.

 • Budowa nowego, ogólnodostępnego szaletu publicznego w zachodnim rejonie ul.Tylnej Mariackiej

 • Dwa warianty zagospodarowania przestrzeni w zakresie rozwiązań drogowo – parkingowych:

Wariant I – jednopoziomowy

– zagospodarowanie terenu wyłącznie w poziomie „0” (droga publiczna klasy dojazdowej bez przejazdu), obejmujące następujące funkcje: chodnik po płn. stronie ulicy, zjazdy do posesji, układ jezdni i ciągów parkingowych zapewniający maksymalną liczbę miejsc postojowych, na ok. 190 mp,

– uwzględnienie połączeń pieszych z peronami przystanku kolejowego, przystankiem autobusowym na ul. Francuskiej, przejściem podziemnym pod linią kolejową oraz przestrzeniami publicznymi w obszarach ulic Mariackiej, Dworcowej i Mielęckiego.

Wariant II – wielopoziomowy

– zagospodarowanie terenu w poziomie „0” (droga publiczna klasy dojazdowej bez przejazdu), obejmujące następujące funkcje: chodnik po płn. stronie ulicy, zjazdy
do posesji, układ jezdni i ciągów parkingowych zapewniający maksymalną ilość miejsc postojowych, zapewnienie skrajni pionowej 4,5 m,

– zagospodarowanie terenu w poziomie „+1” na funkcje parkingowe, ewentualnie kolejne poziomy „+2” i „+3” z zastosowaniem rozwiązań konstrukcyjnych niezależnych od ściany oporowej, szczegółowe przeanalizowanie uwarunkowań formalnych wynikających ze zbliżenia do istniejącej zabudowy,

uwzględnienie połączeń pieszych z peronami przystanku kolejowego, przystankiem autobusowym na ul. Francuskiej, przejściem podziemnym pod linią kolejową oraz przestrzeniami publicznymi w obszarach ulic Mariackiej, Dworcowej i Mielęckiego,

– uwzględnienie etapowania realizacji, etap 1 obejmujący realizację wyłącznie rozwiązań
w poziomie „0” dostosowanych do budowy kolejnych poziomów, etap 2 obejmujący dobudowę parkingu w poziomie„+1” lub kolejnych poziomów.

 1. ul. Dworcowa (od ul. św. Jana do ul. Mielęckiego)

 • Lokalizacja parkingu na ok. 50 mp. na początkowym fragmencie ulicy od strony ul. św. Jana,
  z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz dojazdem autokarów dla obsługi funkcji hotelowych,

 • Wjazd i wyjazd z parkingu wyłącznie na ul. św. Jana z jednoczesną korektą rozwiązań drogowych na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i św. Jana,

 • Uwzględnić rozwiązania dla przebudowy wiaduktu kolejowego, w tym powiązania funkcjonalne ze zintegrowanymi przystankami tramwajowo – drogowymi pod wiaduktem

 • W sposobie zagospodarowania przestrzeni publicznej uwzględnić niezbędne dojazdy do istniejących i planowanych funkcji, w tym zaopatrzenie, obsługa techniczna
  i komunalna, dojazdy awaryjne oraz miejsca do zatrzymania się tych pojazdów.

UM Katowice