Poznał ich opinie

11 czerwca 2015

Prezydent Marcin Krupa podsumował efekty spotkań informacyjnych z mieszkańcami na temat szybkiej linii tramwajowej na południe Katowic. Akcja informacyjna „Tramwaj Odrodzenie” została przeprowadzona w dniach 13–24 kwietnia. Prezydent na spotkanie do pętli brynowskiej dojechał tramwajem rejsowym nr 14. Wyniki ankiet Tramwaje Ślaskie SA wykorzystają do opracowania koncpcji nowej katowickiej linii, którą mają przedstawić z końcem lipca. Ponad 700 mieszkańców wypowiedziało się w ankietach na temat przebiegu trasy tramwaju na południe Katowic.

 

W styczniu prezydent Marcin Krupa zaprezentował pomysł budowy nowej linii tramwajowej, z  pętli “Brynów” do pętli “Kostuchna”, jako jednego z rozwiązań problemów komunikacyjnych tej części miasta. Przedstawił kilka wariantów trasy i zapowiedział, że ostateczną decyzję podejmie po analizie głosów mieszkańców i zapoznaniu się z wynikami studium przedprojektowego, które przygotowuje spółka Tramwaje Śląskie. Zwieńczeniem akcji informacyjnej pod hasłem “Tramwaj Odrodzenie” był cykl czterech spotkań z mieszkańcami, zorganizowanych w dniach od 13 do 16 kwietnia, w dzielnicach południowych Katowic. Przedstawiciele Urzędu Miasta, w tym Wydziału Transportu oraz Tramwajów Śląskich, które będą inwestycję realizowały, opowiadali o możliwych wariantach trasy, ich plusach i minusach, przedstawili też zalety tramwaju, jako ekologicznego, cichego, szybkiego i bezpiecznego środka transportu. Uczestnicy spotkań mogli wypowiedzieć się w ankietach, które były również dostępne w wersji elektronicznej na stronie akcji, stronie katowice.eu i Platformie Konsultacji Społecznych. Ankiety były przyjmowane w dniach od 13 do 24 kwietnia. Celem ankiet była diagnoza preferencji i oczekiwań mieszkańców względem planowanej linii tramwajowej.

Najliczniejszą grupą, która wzięła udział w badaniu, byli mieszkańcy w wieku 25 – 34 lata. Najmniej liczną grupą uczestników badania stanowiły osoby do 18 roku życia. Ta grupa również chętniej brała udział w ankiecie internetowej, z kolei 59 proc. badanych skorzystało z formularza tradycyjnego. Najliczniejszą grupę respondentów (433 osoby) stanowili mieszkańcy Piotrowic – Ochojca, drugą pod względem wielkości – mieszkańcy Kostuchny (60 osób). Najczęściej wybieranym przez badanych środkiem transportu jest samochód (38 proc.), drugim wskazywanym w kolejności autobus/tramwaj (35 proc.), a najrzadziej – kolej (16 osób). Podobnie rzecz się ma z częstotliwością przejazdu (1-2 razy w tygodniu) wybranymi środkami komunikacji: przeważa samochód (125 osób), dalej tramwaj/autobus (98) i porównywalnie często do tych ostatnich – rower (91).

Z 729 respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, wyboru trasy dokonało 556. Na pytanie, który wariant powinien zostać wybudowany na pierwszym odcinku, nieznaczna większkość wypowiedziała się za wariantem 2 (284 głosy, 39 proc.ogółu badanych), nieco mniej osób wskazało wariant 1 (272 głosy, 37 proc.). Natomiast 24 proc. badanych nie wskazało żadnego wariantu, wyrażając sprzeciw wobec zaproponowanych rozwiązań. W kolejnym pytaniu respondenci mieli do wyboru aż cztery warianty. Wariant 3A zdobył łącznie 187 głosów, na poziomie poparcia wyrażonym przez 25,6 proc. wszystkich badanych, wyprzedzając o 0,5 proc. wariant 4A, który został wybrany łącznie 184 razy, stanowiąc 25,2 proc. wszystkich głosów. Natomiast warianty 3B i 4B zdobyły odpowiednio 99 i 114 głosów. W tym pytaniu 20 proc. respondentów nie wskazało żadnego z zaproponowanych wariantów.

Wszyscy respondenci mieli także możliwość wyrażenia opinii o planowanej linii tramwajowej w pytaniu otwartym. Ponad jedna czwarta respondentów wypowiedziała się jednoznacznie negatywnie o budowie nowej linii. Do urzędu wpłynęły również 173 ankiety po wskazanym terminie, w związku z tym nie uwzględniono ich w zestawieniu zbiorczym.

Pełna treść raportu z badania ankietowego znajduje się na stronie akcji informacyjnej:

tramwaj-odrodzenie.katowice.eu.

 

Zaproponowane warianty:

Od pętli w Brynowie linia ma biec ulicą Rzepakową i dalej wariantowo:

  • wzdłuż ulicy Kolejowej a następnie wzdłuż istniejącej linii kolejowej, z przekroczeniem jej i dalej w kierunku ul. Szenwalda (wariant 1)
  • na przedłużeniu ulicy Rzepakowej, z przekroczeniem linii kolejowej i dalej na tyłach marketu E.Leclerc a następnie obrzeżem terenów leśnych w kierunku Szenwalda (wariant 2).

Dalej od ul. Szenwalda linia miałaby przebiegać przez tereny leśne, z wykorzystaniem śladów linii wysokiego napięcia oraz ciepłociągu, aby uniknąć dodatkowych przecięć lasu, do ul. Ziołowej w rejonie Górnośląskiego Centrum Medycznego.

Następnie znów wariantowo:

  • od ul. Ziołowej (wariant 3) przy ul. Ziołowej i Jaworowej (wariant 3A) i terenem na przedłużeniu ul. Braci Wiechułów z włączeniem w ul. Radockiego albo od ul. Ziołowej, w ul. Spółdzielczości w kierunku ul. Radockiego (wariant 3B)
  • od ulicy Ziołowej na fragmencie wzdłuż ul. Cegielnia Murcki (wariant 4), a następnie śladem przy istniejącym ciepłociągu w kierunku ulicy Krynicznej. Od Krynicznej tramwaj mógłby zostać poprowadzony dalej z wykorzystaniem śladu ciepłociągu i obrzeżem terenów leśnych do ul. Bażantów (wariant 4A) lub od ul. Krynicznej, ulicą Koników Polnych i następnie przy ul. Radockiego do ul. Bażantów (wariant 4B).

 

materiały prasowe: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice