Nowy rektor UŚl: profesor Ryszard Koziołek

28 maja 2020

Kolegium Elektorów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonało wyboru rektora śląskiej Alma Mater na kadencję 2020–2024, powierzając tę funkcję prof. dr. hab. Ryszardowi Koziołkowi. Głosowanie, które odbyło się, z uwagi na sytuację związaną z pandemią przeprowadzone zostało drogą elektroniczną.

W wyborach na najbliższą kadencję zgłoszono trzy kandydatury. O urząd rektora ubiegali się: prof. dr Zbigniew Jan Celiński, prof. dr hab. Karol Kołodziej z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych oraz prorektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Wydziału Humanistycznego.

Decyzją Kolegium Elektorów od 1 września 2020 roku obowiązki rektora uczelni sprawować będzie prof. Ryszard Koziołek – pełniący dotychczas funkcję prorektora ds. kształcenia i studentów, a także dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Prof. Ryszard Koziołek jest literaturoznawcą, eseistą, profesorem w Instytucie Literaturoznawstwa UŚ. Ukończył studia na śląskiej Alma Mater i jest z nią związany od ponad 30 lat. Na Uniwersytecie Śląskim pełni nie tylko funkcje administracyjne, realizuje się zawodowo, ale inicjuje także liczne przedsięwzięcia, zarówno popularnonaukowe – na przykład Śląski Festiwal Nauki KATOWICE, jak i z zakresu kształcenia – opracowanie i wdrożenie unikalnej w Polsce formy indywidualnych studiów międzyobszarowych, pozwalającej studentom realizować indywidualne i interdyscyplinarne ścieżki edukacji w oparciu o wszystkie programy studiów w Uniwersytecie Śląskim.

Prof. Ryszard Koziołek jest także laureatem licznych nagród – w 2010 roku otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Eseistyka” za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”, w 2016 roku jego książka „Dobrze się myśli literaturą” została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim, a rok później odebrał Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej. Zasiadał również w jury czterech kolejnych edycji Nagrody Literackiej Nike, a w 2015 roku pełnił obowiązki przewodniczącego tego jury.

Sprawując funkcje administracyjne, podejmował działania na rzecz doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i wspierania ich rozwoju, a także wdrożenia i rozwijania elektronicznych narzędzi wspomagających proces kształcenia. Jest autorem koncepcji i dyrektorem generalnym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE – jednego z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie.

Fundamentem programu wyborczego prof. Ryszarda Koziołka jest Strategia Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2020−2025, a głównym celem – uzyskanie dla naszego uniwersytetu statusu uczelni badawczej. Kluczowe elementy wizji śląskiej Alma Mater i zadania dla przyszłego rektora i wspólnoty akademickiej określone zostały w dziewięciu punktach:

  1. Uniwersytet to dobre miejsce;
  2. Ludzie – to my jesteśmy Uniwersytetem;
  3. W nauce nie wygrywa się na punkty;
  4. Edukacja uniwersytecka poprawia jakość życia;
  5. Pieniądze uniwersyteckie to dobrze wydane środki publiczne;
  6. Uniwersytet nie ma granic;
  7. Nauka ma dwie ojczyzny;
  8. Śląski, czyli wyjątkowy;
  9. Wspólnota, która myśli razem.

Z nich wynikają rozwiązania szczegółowe, zawarte w pełnej wersji programu, dostępnej na stronie: uczelniatodobremiejsce.pl.

UŚl.