Kompetentni na rynku pracy z trzech zespołów szkół średnich w Chorzowie

24 lutego 2021

To już drugi rok realizacji projektu  „Kompetentni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Projekt  wspiera uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę edukacyjną trzech zespołów szkół średnich w Chorzowie: Zespół Szkół Technicznych Nr 1, Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, Zespół Szkół Budowlanych.

Działania edukacyjne są skierowane  zarówno do uczniów technikum, jak i do uczniów szkoły branżowej. Realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.  W ramach projektu szkoły zostały doposażone w zestawy pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji projektu oraz sprzęt cyfrowy: laptopy, rzutniki oraz interaktywne monitory, przy wykorzystaniu których zdobywanie wiedzy stało się łatwiejsze. Umożliwią one pracę metodą eksperymentu, poprzez doświadczenia, prezentacje nauczycieli oraz pobudzą kreatywność i logicznie myślenie uczniów. Nauczyciele  dostosowują treści, metody i środki nauczania do indywidualnych możliwości, zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.  Zajęcia  dodatkowe wzbogacają ofertę edukacyjną szkół realizujących projekt.

Projekt przyczynia się do wzmocnienia powiazania systemu kształcenia  z rynkiem pracy oraz wzrostu jakości usług edukacyjnych pełnionych przez chorzowskie szkoły  na rzecz uczniów szkół i placówek biorących udział w projekcie. Zaplanowane działania mają na celu zwiększenie szans na zatrudnienie – młodzież łatwiej przejdzie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia.

Ważnym elementem projektu jest wsparcie rozwoju profesjonalnych kompetencji nauczycieli, potrzebnych do takiej pracy z uczniami. W ramach projektu realizujemy  wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych poprzez szkolenia rozwijające umiejętności „miękkie” dla uczniów, m.in. „Autoprezentacja” „Praca w zespole”  „Radzenie sobie ze stresem” „Trening asertywności” „Zarządzanie czasem” . Wszystkie zajęcia są  prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycieli w omawianych dziedzinach.   W ramach projektu przygotowujemy nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , w tym rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy – poprzez udział nauczycieli w szkoleniu z wykorzystaniem narzędzia diagnozującego indywidualne predyspozycje uczniów dotyczące metod uczenia się.

Wdrożona w ramach realizowanego projektu platforma Szkolnego Biura Karier zapewni narzędzia badawcze dzięki którym uczniowie objęci projektem poznają swoje kluczowe umiejętności oraz obszary do rozwoju. Przełoży się na zwiększenie ich szans edukacyjnych i podjęcia aktywności zawodowej. Ta część projektu realizowana jest przez zespoły szkół  wraz z partnerem technologicznym, firmą Asseco Data Systems.

AK

Na ten temat czytaj także w naszym marcowym wydaniu, które już w przyszłym tygodniu w obiegu. Obecnie trwają prace nad numerem.