Katowice realizują cele zrównoważonego rozwoju

21 lipca 2020

Nowa instalacja na katowickim Rynku!

W najbliższych dniach będzie zyskiwać nowe elementy nawiązujące do 17 celów zrównoważonego rozwoju. Dzisiaj pojawiła się prezentacja celów „Koniec z ubóstwem” i „zero głodu”, a wraz nimi rozpoczęła się zbiórka na rzecz Stowarzyszenia Domu Aniołów Stróżów.​

– Katowice, jako gospodarz Światowego Forum Miejskiego (WUF11), po raz kolejny będą angażować się w dyskusję o problemach współczesnych miast. Analiza działań Katowic na wielu płaszczyznach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych, dokonana przez nas pod kątem siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju, pomoże nam lepiej przygotować się do wydarzenia, które będziemy gościć już za dwa lata – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Chcielibyśmy już teraz podzielić się z mieszkańcami efektami naszych badań, zwłaszcza że jak twierdzą ci, którzy własnym imieniem podpisali tę agendę, jest ona „kartą praw dla ludzi i naszej planety w XXI wieku” – dodaje prezydent.

Przedstawione przez ONZ cele są niezwykle ambitne i stawiają przed nami poważne wyzwanie. Z jednej strony stanowią kontynuację Milenijnych Celów Rozwoju, zwłaszcza w obszarach, które nie zostały wówczas osiągnięte, z drugiej znów – zostały przygotowane na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej konsultacji społecznych, przy zaangażowaniu wielu podmiotów na świecie, których głosy koncentrowały się na potrzebach najbiedniejszych i najsłabszych jednostek. Co nie mniej ważne, cele zostały opracowane z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz bazują na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach strategicznych.

Kampania 17 celów zrównoważonego rozwoju

Według planów Katowic kampania informująca o tym, jak miasto realizuje siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju, będzie trwała przez najbliższych 15 tygodni. – Co tydzień będziemy prezentowali jeden-dwa cele wraz z konkretną informacją o tym, w jaki sposób miasto podejmuje dane wyzwanie – mówi Marta Chmielewska, naczelnik wydziału promocji.

Pierwsze sygnały o rozpoczętej przez Miasto akcji pojawiły się już z końcem czerwca.
W przestrzeni miasta zostały wówczas zaprezentowane bilbordy, których treść zmieniała się co tydzień, kierując uwagę mieszkańców ku siedemnastu celom wskazanym w AGENDA2030.

Na rynku, w miejscu zajmowanym zimową porą przez lodowisko, pojawiła się dedykowana kampanii instalacja, udekorowana elementami zieleni, wykonana z surowców pochodzących z recyklingu, która stanie się jednym z narzędzi służących do zobrazowania działań miasta. Głównym jej elementem jest sześcian o wymiarach ok. 2,5 m, na którym pojawiać się będą w cyklu kilkudniowym kolejne informacje o celach realizowanych przez Miasto. Każdemu celowi zostanie przyporządkowany nowy element instalacji, którego zadaniem będzie prezentacja konkretnych działań. Częścią instalacji jest też podświetlana mapa świata, która zasilana jest bateriami słonecznymi.

Kampania prowadzona będzie również w intrenecie. Działania Katowic, prezentowane w przestrzeni miejskiej, będą równocześnie przedstawiane w mediach społecznościowych z wykorzystaniem logotypu i ikon dedykowanych projektowi. Kolejne odsłony kampanii, wraz z informacją o działaniach jej towarzyszących, będzie można śledzić na wuff11.katowice.eu oraz na miejskich profilach społecznościowych. Poza tym każdy z podmiotów w mieście, realizujących konkretne cele zrównoważonego rozwoju, otrzyma specjalną dedykowaną etykietę informującą o jego zaangażowaniu w działania wskazywane przez ONZ jako priorytetowe w globalnym rozwoju, którą będzie mógł nakleić w widocznym dla innych miejscu.

Kampania zakończy się 31 października. – Nie jest to termin wybrany przypadkowo – wyjaśnia prezydent Marcin Krupa. – Obchodzimy wówczas ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Miast. Termin ten wydaje się więc być doskonały dla podsumowania projektu realizowanego z myślą o mieszkańcach. Na ten czas zaplanowaliśmy dla katowiczan pewną niespodziankę. O jej szczegółach poinformujemy jednak w stosownym czasie – dodaje prezydent.

„Koniec z ubóstwem” i „zero głodu”

 Budujące potencjał społeczny centra aktywności lokalnej, placówki wsparcia dziennego dla najmłodszych, jadłodajnie, punkty wydawania żywności i inne programy pomocowe – to zaledwie kilka z wielu narzędzi, jakie katowicki samorząd wykorzystuje, by przeciwdziałać i łagodzić skutki ubóstwa i głodu w mieście. Bieda, która jest czymś więcej niż brakiem przychodów, oraz niedożywienie, będące wśród młodego pokolenia przyczyną poważnych zaburzeń rozwojowych Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazuje jako dwa najważniejsze obszary, na które w pierwszej kolejności powinna być zwrócona uwaga państw.

„Koniec z ubóstwem” i „zero głodu”, wraz z piętnastoma innymi celami, zostały ujęte w nowym planie rozwoju świata do 2030 (AGENDA 2030), który kilka lat temu został przyjęty w przez przedstawicieli państw tworzących struktury ONZ. Do opracowanych wówczas globalnych celów zrównoważonego rozwoju przypisano 169 zadań, do realizacji których  zachęcono wszystkie kraje członkowskie.

Jak Katowice realizują cele?

W Katowicach funkcjonuje 19 placówek wsparcia dziennego, których głównym celem jest udzielanie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem. Dzieci uczęszczające do takich placówek często wywodzą się z rodzin ubogich, rozbitych, niepełnych, niezaradnych bądź zagrożonych patologią społeczną. Placówki zapewniają swoim podopiecznym m.in. dwa posiłki dziennie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez prowadzenie kół zainteresowań, wycieczek czy wyjść kulturalnych. Zaplanowane działania pomagają dziecku w wielu przypadkach uniknąć zjawiska tzw. dziedziczenia biedy i wyuczonej bezradności. Ponadto w okresie ferii zimowych i wakacji letnich placówki zorganizowały wypoczynek dla dzieci i młodzieży, w którym wzięło udział 171 dzieci. Liczba osób korzystających z placówek wsparcia dziennego w 2019 wynosiła 1410. Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek wsparcia dziennego to 5,7 mln zł.

Kolejnym elementem są centra aktywności lokalnej – w Nikiszowcu, Bogucicach, Śródmieściu, Zawodziu, Wełnowcu–Józefowcu, na Dębie, w Szopienicach i na Załężu. Służą one poprawie funkcjonowania społecznego oraz wzmocnieniu potencjału społeczno-zawodowego mieszkańców dzielnicy. Pomagają w zwalczaniu dysproporcji w poziomie życia mieszkańców, obejmują wsparciem osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem. Służą też pomocą osobom wracającym na rynek pracy, umożliwiając nabycie nowych lub podniesienie posiadanych już kwalifikacji. W Katowicach działa również program pomocowy w formie uchwały promujący zwolnieniem od podatku od nieruchomości osoby prowadzące działalność non-profit na rzecz osób podatnych na zagrożenia. Podmioty prowadzące działalność non-profit na rzecz osób niezdolnych do radzenia sobie z zagrożeniami są zwolnione od podatku od nieruchomości. W 2019 roku ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. uchwały skorzystało 21 podmiotów.

Z kolei, by Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo Miasto realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego finansowane są 3 jadłodajnie i 2 punkty wydawania żywności. W mieście działa także jadłodzielnia – to punkt z lodówką, gdzie każdy może zostawić żywność, którą mogą się częstować potrzebujący.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy współpracy z Wydziałem Promocji

Do oglądania instalacji zapraszam na https://www.facebook.com/goniecgornoslaski