Dookoła Europy i nie tylko w Zespole Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie

14 marca 2020

Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego w Chorzowie od kilkunastu lat uczestniczy w realizacji wielu projektów międzynarodowych. Nauczyciele i uczniowie dzięki temu udziałowi rozwijają swoją wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Przygotowują się do roli aktywnych obywateli nie tylko Europy ale całego świata. Uczą się samodzielności, przedsiębiorczości, tolerancji, radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach oraz twórczego rozwiązywania problemów.

W chwili obecnej realizowane są w szkole projekty: „Fall for water”- współpraca międzynarodowa ze szkołami z Francji, Słowenii, Turcji, Rumunii; „Bridging cultures”- współpraca międzynarodowa ze szkołami z Turcji, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Portugalii, „Be tolerant”- współpraca międzynarodowa ze szkołami z Portugalii, Szwecji, Turcji, Włoch, „Live life, give life” – współpraca międzynarodowa ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, „Stories as a Part of English Teaching and Learning” – współpraca międzynarodowa ze szkołami z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Turcji.

W dniach 5-6.02.2020, Narodowa Agencja programu Erasmus+, zorganizowała w Warszawie seminarium pt.: „Podziel się sukcesem programu Erasmus+” dla przedstawicieli szkół, w których realizowane były projekty wyróżniające się wysoką jakością, podczas oceny raportów końcowych. Wśród 30 szkół w Polsce znalazł się tez Zespół Szkół technicznych nr 1 z Chorzowa z wyróżnionym wysoką jakością Projektem „SHS”. Nauczyciele realizujący projekt wzięli udział w sesjach uczenia się od siebie nowych metod i rozwiązań podczas których zaprezentowali swoje pomysły realizowane w projekcie.

W związku z tym podejmowane przez szkołę działania stają się zaczynem do wprowadzania innowacji w procesie dydaktycznym w kontekście lokalnych potrzeb edukacyjnych. Wkład realizowanych projektów jest również bardzo ważny w kontekście możliwości rozwijania kompetencji kluczowych przez uczniów, którzy uczą się w szkołach realizujących projekty między- narodowe. Kompetencje takie jak komunikowanie się w języku obcym, wykorzystywanie nowoczesnych techno-logii komunikacyjno–informacyjnych, przedsiębiorczość, kompetencja międzykulturowa i interpersonalna, są niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy, przy czym przygotowania do wejścia w świat pracy muszą zaczynać się już szkole.

Tematyka europejska i dziedzictwo kulturowe partnerskich krajów stały się bardzo ważnymi zagadnieniami, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Projekty rozbudzają zainteresowanie kulturą, religią, geografią różnych krajów europejskich oraz problemem kształtowania się tożsamości narodowej i tym samym wpływają na umocnienie się wśród uczniów i nauczycieli postawy obywatela Europy. Znacznie zwiększył się poziom motywacji uczniów do rozwijania rozmaitych twórczych aktywności, do doskonalenia komunikacji w językach angielskim, a także w języku ojczystym. Uczniowie pogłębiają umiejętność współpracy w grupie zadaniowej, wzrosła ich samoocena, a co za tym idzie poczucie własnej wartości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Wielu uczniów zyskuje umiejętność autoprezentacji, rozwija się umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji biurowych i pozyskiwania informacji ze źródeł internetowych. Projekty przyczyniają się również do częstszego stosowania przez nauczycieli metod aktywizujących.

Udział w projektach to również sposób na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Chorzowie, zachęcenie rodziców do współpracy oraz wypromowanie szkoły w społeczności lokalnej. O tym, czego się nauczyli od swoich zagranicznych kolegów, i czego sami mogli ich nauczyć uczniowie chętnie opowiadają z dumą i entuzjazmem.

Uczniowie ZST nr 1 biorą również rok rocznie udział w zagranicznych stażach. Celem zagranicznego stażu jest podwyższenie przez uczniów umiejętności i kompetencji zawodowych. Udział w zagranicznych stażach jest dla młodzieży bezpłatny, w 100% finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Młodzież ma zagwarantowany: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wycieczki autokarowe, kieszonkowe. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują Europass Mobilność, który niewątpliwie wpływa na ich atrakcyjność w oczach przyszłego pracodawcy. Staż zagraniczny, realizowany na wysokim poziomie i uwzględniający unijne standardy, pozwala uczniom na odnalezienie właściwej drogi w życiu.

Również od 1 września 2019 roku szkoła rozpoczęła realizację projektu „Kompetentni na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Projekt ma na celu wsparcie uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę edukacyjną.

Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie realizacja podstawy programowej w obecnym systemie edukacji, szczególnie w dobie aktualnych zmian w systemie oświaty, wymaga wdrożenia kompleksowych działań wspomagających szkołę w procesie edukacji oraz kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych, w tym kreatywności, innowacyjności oraz wzmacniania umiejętności w zakresie pracy zespołowej. Praca ta wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania do indywidualnych możliwości, zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły. W związku z tym ramach projektu zaplanowano realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz diagnozę talentów i kompetencji wraz z doradztwem edukacyjno–zawodowym i rozwój kompetencji kluczowych inicjatywność i przedsiębiorczość. Zaplanowano wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych poprzez szkolenia rozwijające umiejętności „miękkie” dla uczniów, m.in. „Autoprezentacja” „Praca w zespole” „Radzenie sobie ze stresem” „Trening asertywności” „Zarządzanie czasem” .

Wszystkie te działania wpływają na integrację społeczności szkolnej a wpływ projektów na szkołę to między innymi poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów.

A.K.