Dla seniorów

30 września 2021

Wcześniej Dzień Seniora, a teraz Inkubator Aktywizacji Zawodowej.

Ponad 370 tysięcy złotych na aktywizację seniorów w Katowicach. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dofinansowanie na pilotażowy projekt skierowany do najstarszych mieszkańców miasta. „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” rozpoczął już swoją działalność i przewiduje stworzenie zachęt dla pracodawców do zatrudnienia osób w wieku emerytalnym oraz wspierania seniorów w kontynuacji zatrudnienia.

– Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. W całym kraju społeczeństwo jest coraz bardziej zaawansowane wiekiem i dotyczy to także Katowic. Bardzo ważne jest, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal uczestniczyli w życiu społecznym, ale mieli też możliwość kontynowania pracy jeśli wyrażą taką wolę. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz więcej działań na rzecz starszych katowiczan, realizujemy projekty miejskie dla osób 60+ i wspieramy finansowo projekty mające na celu aktywizację seniorów w Katowicach. „Srebrna gospodarka” to jedna z moich obietnic w ramach „Umowy z mieszkańcami”. Cieszę się więc, że pilotażowy projekt realizowany przez katowicki Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dofinansowanie i może rozpocząć swoją działalność, dzięki czemu chętni seniorzy będą mieli szansę na kontynuowanie aktywności zawodowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Głównym celem projektu „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” jest pomoc seniorom – kobietom 60+ oraz mężczyznom 65+ – w powrocie na rynek pracy, podniesienie poziomu życia mieszkańców Katowic w wieku senioralnym oraz zaspokojenie potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przygotował propozycje innowacyjnych form wsparcia, których wdrożenie pozytywnie wpłynie zarówno na aktualną sytuację seniorów, ale także na wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym.

W ramach projektu 50 osób w wieku senioralnym będzie mogło skorzystać ze szkolenia obejmującego trzy moduły: doradztwo zawodowe, obsługa komputera oraz kształtowanie wizerunku zawodowego.  Po zakończeniu szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach będzie pomagał seniorom w znalezieniu zatrudnienia. Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym będą mogli skorzystać z jednego z innowacyjnych instrumentów wsparcia w postaci premii senioralnej lub premii adaptacyjnej.

„Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora” funkcjonować będzie w godzinach pracy urzędu w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inkubatora Zawodowej Aktywizacji Seniora powołany zostanie doradca zawodowy – koordynator, który współpracować będzie z zainteresowanymi seniorami, pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi. W pełnionych obowiązkach wspierać go będą zarówno doradcy zawodowi, jak i pozostali pracownicy urzędu. W ramach funkcjonowania „Inkubatora Zawodowej Aktywizacji Seniora” regularnie organizowane będą spotkania z seniorami wykazującymi chęć powrotu na rynek pracy oraz pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym.

Projekt został dofinasowany kwotą 370 208,00 zł z rezerwy Funduszu Pracy na sfinansowanie projektu pilotażowego „Nowe Spojrzenie-Nowe Możliwości”.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice