Czas na organizacje pozarządowe

16 kwietnia 2020

Prezydent Marcin Krupa przedstawił Katowicki Pakiet NGO.

 

  • Zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej
  • Dodatkowe wsparcie dla NGOsów na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa
  • Dofinansowanie części kosztów pracy pracowników NGO przez PUP Katowice

Szczegóły Katowickiego Pakietu NGO zaprezentowali w czwartek prezydent Katowic Marcin Krupa oraz Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

– W Katowicach sektor organizacji pozarządowych dynamicznie się rozwija i liczy dziś ponad 1650 podmiotów. Organizacje NGO realizują zarówno zadania zlecane i finansowane przez Miasto Katowice, jak i prowadzą własną działalność statutową. NGOsy są siłą napędową życia miasta realizując m.in. wartościowe projekty edukacyjne, kulturalne, sportowe, których adresatem są seniorzy, młodzież czy rodziny z dziećmi. Tylko w zeszłym roku przeznaczyliśmy w Katowicach na działania NGO 45,8 mln zł. Także z myślą o NGOsach otworzyliśmy w 2016 roku Centrum Organizacji Pozarządowych, które dziś cieszy się dużą popularnością – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Epidemia koronowirusa szczególnie mocno uderzyła właśnie w sektor NGO, który oparty jest w dużej mierze na pracy wolontariuszy i społeczników, którzy swój czas i energię poświęcają pracy na rzecz innych ludzi. Dodatkowo aktywność NGO bardzo często polega na spotykaniu się z ludźmi w rozmaitych formach – są to aktywności sportowe, spotkania kulturalne, kluby seniora itp. Niestety dziś takie działania nie są możliwe. Dlatego postanowiliśmy przygotować Katowicki Pakiet NGO, którego celem jest uratowanie naszych organizacji pozarządowych, by po zakończeniu epidemii mogły od razu wrócić  do realizacji swoich działań – podkreśla prezydent.

Założenia Pakietu zostały w ubiegłym tygodniu skonsultowane podczas dwóch telekonferencji zarówno z przedstawicielami ponad 70 organizacji pozarządowych z Katowic, jak i z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice. – Do konsultacji Katowickiego Pakietu NGO prezydent zaprosił katowickie organizacje pozarządowe, które wniosły swoje uwagi, oraz katowickich radnych. Dlatego wiemy, że prezentowany Pakiet, w ramach naszych możliwości prawnych, odpowiada potrzebom zgłaszanym przez katowickie NGOsy. Jest to zbiór kompleksowych rozwiązań. Będziemy jednak monitorować sytuację i w razie potrzeby reagować – zapewnia Agnieszka Lis.

PIĘĆ FILARÓW KATOWICKIEGO PAKIETU NGO

Katowicki Pakiet NGO zawiera rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia przez władze samorządowe w aktualnie obowiązujących ramach prawnych. – Przygotowaliśmy dla NGOsów pakiet pomocowy oparty o pięć filarów. Pierwszy z nich dotyczy organizacji, które najmują lokale będących własnością Miasta Katowice. Sytuacja ta dotyczy 82 NGOsów. Podmioty, które na mocy obowiązujących przepisów prawa bądź wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych wprowadzonych ograniczeń epidemicznych zaprzestały działalności w lokalu, musiały zawiesić lub zamknąć działalność, zostaną zwolnione przez nas z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań – mówi Marcin Krupa. – Z kolei gdy NGOsy wznowią działalność po zakończeniu obostrzeń, przez okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, zostaną zwolnione z 50% czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy – dodaje prezydent i podkreśla, że zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek NGOsów.

Jak te uregulowanie będzie wyglądało w praktyce? Przykładowo organizacja płacąca 1000 zł czynszu miesięcznie zostanie z niego w 100% zwolniony na czas wprowadzonych obostrzeń. Po wznowieniu działalności przez trzy miesiące będzie naliczana wyłącznie połowa czynszu – tj. 500 zł. Przez trzy miesiące rozruchu czynsz wyniesie więc łącznie = 3 miesiące x 500 zł = 1500 zł. Spłatę tej kwoty organizacja będzie mogła dodatkowo odroczyć i uiszczać ją w ratach przez kolejne 6 miesięcy.

Drugi filar Katowickiego Pakietu NGO dotyczy możliwości zwolnienia katowickich organizacji pozarządowych, które są podatnikami podatku od nieruchomości z zapłaty tego podatku w całości lub w części, co wynika z faktu, że część organizacji korzysta już ze zwolnienia na podstawie odrębnej uchwały z 2018 r. Rozwiązanie to będzie mogło zostać wdrożone możliwość wdrożenia po wejściu w życie zapisów tarczy antykryzysowej 2.0. – Dodatkowo w ramach drugiego filaru NGOsy uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogły wnioskować o obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego – podkreśla prezydent Marcin Krupa i dodaje, że założenia pierwszego i drugiego filaru nie dotyczą sytuacji, gdy wspomniane wydatki są pokrywane z dotacji.

Trzeci filar pomocy związany jest z kontynuacją współpracy finansowej Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. – Zależy nam na elastycznym podejściu do wszystkich zadań realizowanych przez NGOsy na zlecenie miasta. Chodzi zarówno o podpisane już umowy, jak i te, które będziemy podpisywać. Zależy nam na tym, by zadania, jeżeli tylko jest taka możliwość, zostały zrealizowane, bo ich beneficjentami są tysiące mieszkańców Katowic. W niektórych przypadkach być może wystarczy przesunąć termin realizacji zadań w tym roku, a część zadań może być realizowanych on-line. Jesteśmy otwarci na pomysły NGOsów i będziemy podpisywać stosowne umowy lub aneksować te już obowiązujące – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Czwarty filar obejmuje dodatkowe wsparcie dla podmiotów NGO, które w różny sposób wspierają walkę z epidemią koronawirusa. – Wdrażanie czwartego filaru tak naprawdę w Katowicach rozpoczęło się już w marcu, ale planujemy zintensyfikować te działania. Organizacje pozarządowe wspierają system opieki zdrowotnej w szczególności w zakresie profilaktyki. Mowa m.in. o pracownikach i wolontariuszach NGOsów, którzy robią zakupy i dowożą jedzenie dla seniorów, szyją maseczki  czy też pomagają osobom bezdomnym – podkreśla prezydent Marcin Krupa. W ostatnich tygodniach, decyzją prezydenta, katowicki MOPS podpisał umowy na kwotę 250 tys. zł z podmiotami NGO m.in. na przygotowanie i dowóz paczek zawierających produkty żywnościowe i higieniczne dla osób samotnych, pogotowie zakupowe, dowóz posiłków z Dziennych Domów Pomocy Społecznej czy też przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych. Ponadto Miasto zakupuje i przekazuje dla NGOsów środki ochronny – maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące oraz dystrybuuje środki ochrony uzyskane od innych darczyńców.

Piąty filar stanowią dodatkowe działania i rozwiązania prawno-finansowe, o które zabiegały organizacje pozarządowe. Znalazł się w nim m.in. zapis dotyczący możliwości rozliczania w ramach dotacji wydatków administracyjnych za czynsz, media, opłaty telefoniczne i Internet. Możliwość ta będzie dotyczyć działań realizowanych w siedzibie organizacji o charakterze stacjonarnym na rzecz mieszkańców Katowic. Ponadto uelastycznione zostaną terminy wypłat dotacji przyznanych dla NGOsów. Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Katowicach będzie realizować dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej – realizując zapisy rządowej „tarczy antykryzysowej”. W tym zakresie, po uruchomieniu naboru wniosków przez MRPiPS, PUP Katowice zamieści na stronie internetowej wszystkie formularze niezbędne do przyznania pomocy dla NGOsów. Informację uzyskać będzie można pod numerem telefonu : 32 259- 95-03, wew. 305, 302, lub pod adresem e-mail: kbudzynska@pup.katowice.pl, bkopec@pup.katowice.pl.

Prezydent Marcin Krupa zadeklarował także, że skieruje apel do właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale organizacjom pozarządowym o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie wysokości pobieranych czynszów na okres epidemii. Piąty filar obejmuje także możliwość zmian w umowach partnerskich z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych – w ramach możliwości formalno-prawnych i finansowych.

JAK SKORZYSTAĆ Z KATOWICKIEGO PAKIETU NGO?

Katowicki Pakiet NGO opiera się na różnych regulacjach. Część z nich już dziś obowiązuje na mocy wcześniejszych miejskich czy też rządowych regulacji, a część wejdzie w życie po podjęciu przez Radę Miasta Katowice stosownych uchwał. Jednak okres obowiązywania pakietu związany jest z okresem wprowadzenia obostrzeń związanych z epidemią.

– Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu NGO należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Będą one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy podmiot NGO mógł szybko ubiegać się o pomoc. W żadnym programie nie jesteśmy wstanie przewidzieć wszystkiego – dlatego każdą sprawę z jaką trafią do nas NGOsy będziemy rozpatrywać indywidualnie – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, która będzie koordynować akcją pomocową dla NGO.

W piątek, 17 kwietnia br. na witrynie www.katowice.eu/ngo zostaną opublikowane szczegółowe informacje dot. Katowickiego Pakietu NGO oraz wzory niezbędnych wniosków wraz z wyjaśnieniami. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 2593-746 lub 2593-118 lub drogą mailową agnieszka.lis@katowice.eu, natalia.bajorek@katowice.eu.

KATOWICE WALCZĄ Z KORONAWIRUSEM – DALSZE DZIAŁANIA MIASTA

Katowicki Pakiet NGO Przedsiębiorcy jest tylko jednym z wielu działań podejmowanych przez władze Miasta Katowice w okresie zagrożenia epidemicznego. Pod koniec marca prezydent Marcin Krupa przedstawił Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy o wartości ok. 25 mln zł. Od tego tygodnia w Katowicach działają sfinansowane przez miasto tzw. wymazobusy, dzięki którym miesięcznie zostanie wykonanych co najmniej 3000 testów w kierunku koronawirusa wśród mieszkańców Katowic. W ostatnich tygodniach w Katowicach uruchomiono m.in. „Pogotowie zakupowe” dla seniorów, pomoc psychologiczną dla mieszkańców, przekazano 100 tys. maseczek dla szpitali i służb miejskich, zakupiono 83 laptopy do nauki zdalnej dla dzieci z placówek edukacyjno-wychowawczych, przygotowano bazy „Jedzenia na wynos” oraz bazę „Katowickich usług zdalnych”. Dodatkowo codziennie prowadzona jest dezynfekcja przystanków i ławek w mieście, a dla szpitala i przychodni zdrowia należącej do Miasta Katowice przekazano 280 tys. zł.

– Nasze dalsze kompleksowe działania, poza ochroną zdrowia mieszkańców, będziemy także ukierunkowywać m.in. do podmiotów działających w obszarze  kultury – zapowiada prezydent Marcin Krupa. – Podejmowane przez nas działania wymagają znalezienia środków, dzięki którym będziemy mogli finansować nasze działania. Czeka nas wiele wyrzeczeń i trudnych decyzji. Dlatego, kiedy będzie znana skala kosztów, które spowodowała epidemia, przedstawimy także Pakiet Oszczędnościowy i pokażemy źródła finansowania naszych działań – dodaje prezydent.

Warto przypomnieć, że miasto zadbało już także o pakiet pomocowy dla swoich przedsiębiorców oraz o uczniów, by mogli odbywać lekcje zdalnie.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice