By ograniczyć emisję dwutlenku węgla

23 marca 2022

Powstał „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice”. Dokument ma pomóc w ograniczeniu emisji CO2. Ruszają jego konsultacje.

W kwietniu 2019 roku Katowice przystąpiły do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”  Porozumienie skupia przedstawicieli władz samorządowych, które chcą dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji unijnych celów w zakresie klimatu i energii oraz wykraczać poza te cele.

Podpisanie Porozumienia jest równoznaczne z koniecznością opracowania „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (SECAP)”.

Taki dokument właśnie powstał w Katowicach. Jednym z głównych założeń opracowania SECAP jest ograniczenie emisji CO2 w perspektywie do 2030 r. o co najmniej 40% w odniesieniu do roku bazowego – w przypadku Katowic mowa o roku 2012.

– Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2021 tylko dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę 6 273 źródeł ciepła kosztem ponad 53,5 mln zł. Jestem przekonany, że SECAP usprawni prowadzone przez nas w wielu obszarach działania i przełoży się na jeszcze lepszą jakość powietrza, którym oddychają katowiczanie a także na ograniczenie emisji  CO2 – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Plan przewiduje zmniejszenie emisji CO2 do roku 2030 o prawie 467 000  MgCO2/rok, a redukcję końcowego zużycia energii o ponad: 1,130  TWh/rok. Oszacowany koszt realizacji działań we wszystkich wskazanych w dokumencie sektorach do roku 2030 wyniesie około 6,82 mld zł, w tym koszty działań miasta to prawie 1  mld zł.

W trakcie opracowywania dokumentu przeprowadzano szerokie konsultacje. W początkowym etapie dotyczyły naboru planowanych do realizacji przedsięwzięć zgłaszanych zarówno przez jednostki miejskie, jak i przedsiębiorców z terenu miasta czy osoby prywatne. Następnie odbyły się spotkania robocze z jednostkami miejskimi, przedsiębiorstwami energetycznymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, przedsiębiorstwami transportowymi, jednostkami naukowymi i badawczymi, organizacjami pozarządowymi. Wzięło w nich udział ok. 160 osób. Dodatkowo, w ramach prowadzonego profilu FB #MCE, podczas prac nad dokumentem przygotowana została ankieta dla mieszkańców miasta Katowice.

Teraz konsultacje wchodzą w następną fazę. Na temat gotowego dokumentu i zawartych w nim założeń mogą się wypowiedzieć mieszkańcy i podmioty działające na terenie Katowic. Dokument pojawi się na platformie konsultacji społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem www.katowice.eu. Planowane jest także zorganizowanie spotkania informacyjnego w temacie.

SECAP jest dokumentem, który zastąpi obowiązujący „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. Traktowany jest on jako dokument strategiczny, kierunkowy w zakresie wzrostu efektywności energetycznej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz dostosowania się do zmian klimatu (wyspy ciepła, błękitno zielona infrastruktura).

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice