Abo faszing, abo balanga …

27 stycznia 2016

Suchejcie ino! Faszing, to faszing i tela. Napocznōł nōm sie zarŏzki po Godach i terŏzki niy łostało nic ino brać sie za hałdamasze i inksze bōmse. A jŏ tyż ci sam dzisiŏj poberom ździebko ło tych czasach kejech rŏd, w te pyndy deptŏł na te wszyjskie roztomajte muzyki, na roztomajte tańcowaczki i… to niy zawdy ino ze mojōm Elzōm. Ale jadymy terŏzki podle raje:

 

Tak ze kielanŏście lŏt tymu nazŏd trefiōłech na drōdze jednego kamrata, starego fyrnioka, znaczy sie samotnygo.

– Ojgyn, dobrze co cie widza! A jeżeś to już żyniaty?

– Ja – padōm mu na to – już łod gryfnych kielanŏstuch lŏt!!!

– A jeżeś zowistny, zazdrosny fest?

– A dyć, jak sto pierōnōw ale… zowiszcza tym, kerzy jesce babōw niy majōm!

Bo ze mojōm babŏm zawdy bōły kōmedyje. Kej ino łobsztalowŏłech bilety na jakosik zabawa to sie napoczynało: A to niy mōm co łoblyc, a to szczewiki niy sōm we mōłdzie, a to juzaś bubikopf trza łod nowa u golaca bajstlować, a to tam jesce inksze take mecyje. A kej już prziszło co do czego, to juzaś trza bōło dŏwać pozōr na kamratōw, na to coby gorzŏły za tela niy słepać, a już kej na zabawie napoczynŏłech rzōńdzić:

– No, tōż szluknymy za nasze babeczki i „kochanki” … coby sie nigdy do kupy niy trefiyły!!!

To już starŏ poradziyła mi cŏłki tyjater zbajstlować.

A przeca żŏdnŏ balanga niy łobyjńdzie sie bez sznapsa. Przeca same znŏcie take ałsdruki:

„Klara świyci, ptoszek kwili, możno by my co szluknyli.”

lebo:

„Zeks to niy wszyjsko, łostowo nōm jesce piwsko!

Nō, tego toch niy miŏł sam terŏzki godać. Styknie, rychtujymy sie…

– A wiysz, iże ta twoja kamratka Frida sie na mie łod łōńskigo roku gorszy? napocznōłech tako gŏdka skorzij jesce łoblykaniŏ sie.

– Po jakiymy, po jakiymu? – pytŏ ci sie mie moja Elza.

– Ano, skuli tego coch sie jōm cosik spytŏł.

– Ja, a co żeś sie jōm spytŏł?

– Po pierōna sie ciyngiym tym lipynsztiftym sztrajchuje?

– Nō, i..? – pytŏ sie moja starŏ.

– Pedziała mi coby lepszij wyglōndać… toch sie jōm spytŏł: a po jakiymu na isto lepszij n i y w y g l ō n d ŏ ???

– Wiysz Ojgyn, a Erna to juzaś na ta zabawa przijńdzie ze nowym szacym! Łod kej łogdowiała to, co trzi tydnie mŏ nowygo karlusa; co łoni we tyj wyliniałyj staryj kalymbie widzōm? – opaternie napoczynŏ juzaś moja Elza.

– Niy poradza tyż spokopić, ale łōna jes łod cia cheba ze dwadziyścia pŏrã lŏt modszŏ… – łodrzyknōłech, bo mi sie zdało, co byda miŏł pokōj.

– Ojgyn! A ty wiysz, iże snami do kupy bydzie Jorg ze swojōm starōm?

– Wiym, wiym i to bydzie dlō mie nŏjsrogszŏ utropa. Bo kej łōn napocznie łozprawiać ło tych jeji chorōbskach to, jŏ tyż zarŏzki musza jakiesik „relanium” łyknōńć, cobych zarŏzki niy glingŏł po waleska.

– Ojgyn, ale tyn twōj kamrat Zefel to latoś cheba niy idzie snami, pra?

– A czamu miŏłby niy pōjńść? Zawŏdzŏ ci to, cy co ?

– A zawŏdzŏ! Bo łōn blank niy poradzi tańcować i łōńskigo roku tak mie podeptŏł, iżech trzi razy musiała hōłzynsztrymfy zwekslować, bo mi ciyngiym lałfki, maszki leciały. A ku tymu łōn sie Bōg wiy co ajnbilduje, taki je zawdy we sia zadufany a do dzisiŏj niy pochytŏł tego kōnsztiku, jak gynał wetkać hymda do galot coby spod westy ta jejigo wampa niy wylywała sie na galoty, kere zawdy mŏ za sztram, za knap, choby po modszym braciku.

– Niy jamruj, niy wajej, bo kej jŏ już musza deptać tańcować ze tōm twojōm kamratkōm Hildōm, to niyskorzij mōm cŏłki ancug poflekowany, kej łōnyj tyn cŏłki puc ze gymby, dychaniŏ i plecyskōw ślatuje.

– To jōm tak giździe przi tym tańcowaniy niy ściskej, niy łobłopiej, chobyś ze jakōmsik Grace Kelly lebo tōm czornōm Naomi Cambell tańciyrowŏł!

Niy, byda ze Ernōm ciyngiym walcowŏł, ło keryj gŏdali kejsik taki szpas, iże poszła ło weta ze jeji starym, co wylejzie na plac przi familoku blank sago, tak jak jōm Pōnbōczek stworzōł.

– Jezderkusie, Gmyrcyno! Eźli by to bōła naszŏ Erna ze drugigo sztoka – pado jedna deczko ślepawo sōmsiŏdka do drugij.

– A toć, iże to łōna – pado drugŏ.

– Jerōnie, ale tyn klajd, kery miała na sia, to mōgła by sie chocia ździebko wybiglować, pra?

– Elza, a briftryger ze pynzyjōm łod Świekry bōł dzisiŏj?

– Niy, niy bōł!

– Nō, to wyszaltruj telewizyjor i idymy nynać… to możno na jakosik gryfnŏ balanga chocia we śniku pōjńdziesz ???

Ojgyn z Pnioków

hałdamasze – zabawa w lokalu, w gospodzie;

bubikopf – rodzaj damskiej fryzury;

łobsztalować – zamówić;

gorszyć sie – gniewać się na;

szac – narzeczony, chłopak…

łogdowieć – zostać wdową;

waleska – karetka pogotowia ratunkowego;

ajnbildować sie – zarozumiałym być;