39 i 76,5… Magiczne liczby?

3 marca 2022

Z magią chyba za wiele wspólnego nie mają, ale niosą za sobą bardzo konkretne i cenne działanie. A za działaniem tymże stoi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

I wszystko jasne! Bo jeśli WFOŚiGW, to musi być konkret. A tym razem takim konkretem są właśnie wspomniane liczby. Co oznaczają? 39: wnioskodawców, czyli gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z województwa śląskiego, uzyska dofinansowanie na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

76,5, a nawet nieco ponad: mln zł na ten cel przeznaczy WFOŚiGW w Katowicach. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1.

Fundusz rozpoczął serię podpisywania umów na to dofinansowanie. Pierwsze umowy – cztery – podpisano z Miastem Katowice.

– Podpisanie umów z Miastem Katowice w sposób symboliczny zainaugurowało proces podpisywania cyklu 39 umów w ramach szóstego konkursu, wpisującego się w Poddziałanie 1.7.1 . „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To już ostatni konkurs tego programu, bo ta perspektywa unijna wydatkowania środków dobiega końca. Przed nami nie tylko podpisywanie, ale jeszcze realizacja tych umów, co domknie tę perspektywę unijną – tłumaczy prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Co umowy te oznaczą w praktyce? – Kolejne budynki wielorodzinne, kolejne zasoby komunalne w Katowicach przejdą głęboką termomodernizację, łącznie z likwidacją tych indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła. I to jest kolejny krok w naszej walce ze smogiem – stwierdza Tomasz Bednarek.

Zdaniem prezesa WFOŚiGW w Katowicach ostateczne zwycięstwo w walce ze smogiem jest jak najbardziej możliwe. – Możemy wygrać, jeśli będziemy konsekwentnie realizować nasze działania, ale nie mówię o perspektywie jednego roku, czy dwóch lat, bo przed nami proces stopniowy, długi i ogromny. On już się dzieje od kilku lat, ale mając tę drogę postępowania nakreśloną konkretnie i wyraźnie, mając wsparcie w ramach Programu „Czyste Powietrze”, czy właśnie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie tę walkę wygrać – kwituje prezes Bednarek i zwraca uwagę na fakt, jak bardzo zmieniła się świadomość ekologiczna społeczeństwa. – Jest bardzo dobrze! Świadomość wzrasta. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak szkodliwe dla środowiska jest nieefektywne ogrzewanie naszych gospodarstw rodzinnych. Wzrasta wciąż zainteresowanie różnymi programami, w których można pozyskać dofinansowanie na termomodernizację, czy wymianę starych pieców. Dowód? Przypomnę, że w ramach Programu „Czyste Powietrze” wpływa do nasz około 800 wniosków tygodniowo. To bardzo dużo – zaznacza Tomasz Bednarek.

76,5 mln zł to środki, które pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020  – To są ogromne środki, bez których wiele gmin, ani spółdzielni, czy wspólnot mieszkaniowych nie byłoby w stanie przeprowadzić inwestycji termomodernizacyjnych. Nie dziwi fakt, że każdego roku zwiększamy początkową pulę środków przeznaczonych na ten cel –  podkreśla prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Hanna Grabowska-Macioszek

Całkowite koszty pozytywnie ocenionych projektów to ponad 124 mln zł, zaś łączne dofinansowanie wyniesie 76,5 mln zł. Największy projekt złożyła Gmina Rybnik – kwota dofinansowania to 13,6 mln zł. Najmniejszym jest projekt z Gminy Boronów – kwota dofinansowania to nieco ponad 156 tys. zł.

Ponad 9,5 mln zł otrzymają Katowice na cztery inwestycje, obejmujące kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Kosmicznej, ul. Sokolskiej, ul. Gliwickiej oraz ul. Wiosny Ludów. Łączna całkowita wartość projektów, to ponad 20 mln zł.

Miasto Katowice jest jednym z największych beneficjentów. We wcześniejszych konkursach w ramach POIiŚ, otrzymało ponad 7,7 mln zł na realizację 5 projektów. Co daje łączną kwotę ponad 17 mln zł dofinansowania.

Umowy z miastem Katowice, rozpoczynają całą serię umów z podmiotami, które uzyskają dofinansowanie w ramach 6 konkursu POIiŚ. Do tej pory w ramach całego Działania 1.7. „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, wdrażanego przez WFOŚiGW w Katowicach, podpisano łącznie 169 umów z 98 beneficjentami na łączną kwotę unijnego dofinansowania – ponad 598 mln zł.

„Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja”.